2011 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

21 Aralık 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27792

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2011 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 61'inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

             Tazminat

             MADDE 4 – (1) Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 12,00 Türk Lirasına kadar tazminat ödenir.

             Giderler

             MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

             Muafiyet

             MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

             Yargılama gideri

             MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.