2014 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

28 Aralık 2013 CUMARTESİ  

Resmî Gazete  

Sayı : 28865  

TEBLİĞ  

Adalet Bakanlığından:  

2014 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ  

Amaç  

MADDE 1 (1) Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 (1) Bu tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 (1) Bu tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.  

Tazminat  

MADDE 4 (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 31,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.  

Giderler  

MADDE 5 (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.  

Muafiyet  

MADDE 6 (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.  

Yargılama gideri  

MADDE 7 (1) Bu tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.  

Yürürlük  

MADDE 8 (1) Bu tarife 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.