Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları

1991 Yılı (1992 Yılında Uygulanacak) % 54,1
1992 Yılı (1993 Yılında Uygulanacak) % 61,5
1993 Yılı (1994 Yılında Uygulanacak) % 58,4
1994 Yılı (1995 Yılında Uygulanacak) % 107,6
1995 Yılı (1996 Yılında Uygulanacak) % 99,5
1996 Yılı (1997 Yılında Uygulanacak) % 72,8
1997 Yılı (1998 Yılında Uygulanacak) % 80,4
1998 Yılı (1999 Yılında Uygulanacak) % 77,8
1999 Yılı (2000 Yılında Uygulanacak) % 52,1
2000 Yılı (2001 Yılında Uygulanacak) % 56,0
2001 Yılı (2002 Yılında Uygulanacak) % 53,2
2002 Yılı (2003 Yılında Uygulanacak) % 59,0
2003 Yılı (2004 Yılında Uygulanacak) % 28,5
2004 Yılı (2005 Yılında Uygulanacak) % 11,2
2005 Yılı (2006 Yılında Uygulanacak) % 9,8
2006 Yılı (2007 Yılında Uygulanacak) % 7,8
2007 Yılı (2008 Yılında Uygulanacak) % 7,2
2008 Yılı (2009 Yılında Uygulanacak) % 12
2009 Yılı (2010 Yılında Uygulanacak) % 2,2

2010 Yılı (2011 Yılında Uygulanacak) % 7,7

Yeniden değerlemeoranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.
(213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298. Madde)

Açıklama
Parasal sabit değer ihtiva eden temel kanunlarda, her takvim yılında uygulanacak parasal sabit değerler bu şekilde güncellenmektedir. Aşağıda HUMK Ek-4. maddesi örnek olarak verilmiştir. Benzer mahiyette, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Ek 1. maddesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun Ek 1. Maddesi ilgili kanun metinlerinde bulunabilir.

Bu nedenle herhangi bir kanunda yer alan bir parasal sabitin halen güncel olup olmadığı konusunda tereddüt yaşandığında, söz konusu kanunun Ek ve Geçici maddeleri incelenerek, buna benzer bir düzenleme içerip içermediği kontrol edilmelidir.

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
(EK MADDE KANUN NO:5236/19 RGT:07.10.2004 RG NO: 25606) (YÜRL. T:1 Haziran 2005)
Ek Madde 4 - Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargıtayda duruşma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz. Bu uygulama nedeniyle mahkemelerce görevsizlik kararı verilemez.
Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemelerince nihai olarak karara bağlanmış davalar ile bölge adliye mahkemesi kararı üzerine yeniden bakılan davalarda ve Yargıtayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.