İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilgileri
İŞ VE SOSYAL SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

- Sigorta Primine Tabi Tavan ve Taban Ücretler
- Prime tabi olmayan sosyal yardımlar
- Asgari Ücret
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- İşsizlik Sigortası Primi
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Kuruma Bildirim ve Ödeme Süreleri


SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (506 sayılı Kanun/Md:78 - 5510 sayılı Kanun md. 82)

______Dönemi_________ _Tavan Ücret________Taban Ücret (TL/YTL)
01.04.2003-30.06.2003 ........1.965.499.800 ........... 393.099.960 TL
01.07.2003-31.12.2003........ 2.290.079.100............ 458.015.820 TL
01.01.2004-30.06.2004 ........2.748.150.000............ 549.630.000 TL
01.07.2004-31.12.2004 ........2.886.975.000............ 444.150.000 TL
01.01.2005-31.12.2005................3.176,70.......... .........488,70 YTL
01.01.2006-31.12.2006................3.451,50 ...................531,00 YTL
01.01.2007-30.06.2007................3.656,40 ...................562,50 YTL
01.07.2007-31.12.2007................3.802,50.......... .........585,00 YTL
01.01.2008-30.06.2008................3.954,60.......... .........608,40 YTL
01.07.2008-31.12.2008................4.151,55.......... .........638,70 YTL
01.01.2009-30.06.2009................4.329,00....................666,00 TL
01.07.2009-31.12.2009................4.504,50....................693,00 TL
01.01.2010-30.06.2010................4.738,50....................729,00 TL
01.07.2010-31.12.2010................4.943,25....................760,50 TL
01.01.2011-30.06.2010................5.177,25....................796,50 TL

AÇIKLAMALAR
1- 5510 sk. 4/1-a,b bendlerine tabi aylık bürüt ücret;
a) Taban ile tavan arasında ise, alınan (beyan edilen) ücret üzerinden,
b) Tavan ücretin üzerinde ise tavan ücret üzerinden
c) Taban ücretten düşük ise taban ücret üzerinden
prim hesap edilir.

2- Aylık ücretler 30'a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.

3- 506 sayılı kanuna göre Sosyal güvenlik destek primi: % 30 dur.(22.5 işveren + 7.5 işçi)
5510 sayılı yasa uygulamasında 4/1-a kapsamındakiler için yapılan işin meslek hastalığı ve iş kazası yönünden tehlikesine göre %1 ila %6,5'i + %30'dur. Primin tamamını işveren öder.
5510 sayılı kanunun 4/1-b kapsamındakiler için 2008 yılı için %12, 2009 yılı için %13'tür. Bu oran %15'i geçmemek üzere her yıl Ocak ayı başında 1 puan arttırılır.

4- 1.8.2004 den itibaren isteğe bağlı sigorta prim oranı % 25 dir. 5510 sayılı yasa uygulamasında oran % 32'dir.

SSK PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (506 sayılı Kanun md.77 - 5510 sayılı Kanun md.80)

Dönemler................................Yemek Parası ..........Çocuk Zammı ...........Aile Zammı
..................................................(Günlük)....................(Aylık).....................(Aylık)
01.01.2004 - 30.06.2004...............846.000.................8.460.000...............42.300.000
01.07.2004 - 31.12.2004...............888.300.................8.883.000...............44.415.000
01.01.2005 - 31.12.2005...............0,98YKR...................9,77YTL..................48,87YTL
01.01.2006 - 31.12.2006...............1,06YTL..................10,62YTL..................53,10YTL
01.01.2007 - 30.06.2007...............1,13YTL..................11,25YTL..................56,25YTL
01.07.2007 - 31.12.2007...............1,17YTL..................11,70YTL..................58,50YTL
01.01.2008 - 30.06.2008...............1,22YTL..................12,17YTL..................60,84YTL
01.07.2008 - 31.12.2008...............1.28YTL..................12,77YTL..................63,87YTL
01.01.2009 - 30.06.2009...............1.33TL....................13,32TL....................66,60TL
01.07.2009 - 31.12.2009...............1,39TL....................13,86TL....................69,30TL
01.01.2010 - 30.06.2010...............1,46TL....................14,58TL....................72,90TL
01.07.2010 - 31.12.2010...............1,52TL....................15,21TL....................76,05TL
01.01.2011 - 30.06.2011...............1,59TL....................15,93TL....................79,65TL

ASGARİ ÜCRET (4857 sayılı Kanun/Md: 39)
Yıllara göre Asgari Ücret Tutar ve Artış Oranları için başlığa tıklayınız.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475 sayılı İşKanunu m.14, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu m.20)

01.01.2004 - 30.06.2004 arası .......... 1.485.430.000 TL
01.07.2004 - 31.12.2004 arası .......... 1.574.740.000 TL

01.01.2005 - 30.06.2005 arası .......... 1.648,90 YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 arası .......... 1.727,15 YTL

01.01.2006 - 30.06.2006 arası .......... 1.770,64 YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 arası .......... 1.857,44 YTL

01.01.2007 - 30.06.2007 arası .......... 1.960,69 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 arası .......... 1.988,48 YTL

01.01.2008 - 30.06.2008 arası........... 2.087,92 YTL
01.07.2008 - 31.12.2008 arası............2.173,19 YTL

01.01.2009 - 30.06.2009 arası............2.260,05 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 arası............2.365,16 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 arası............2.427,03TL
01.07.2010 - 31.12.2010 arası............2.517,01TL

01.01.2011 - 30.06.2011 arası............2.623,23TL

Not: 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nda tavan uygulaması yoktur.

İŞŞİZLİK SİGORTASI PRİMİ (4447 sayılı Kanun/Md: 49)

-1.6.2000-31.12.2001 tarihleri arasında (sigorta matrahı üzerinden);
işçiden % 2, işverenden % 3 oranında kesinti yapılmıştır.

-2002 yılından itibaren:
İşçiden % 1, İşverenden % 2 oranında kesinti yapılmaktadır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 sayılı Kanun/Md: 53)

10 Haziran 2003 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununa göre
uygulanan yıllık izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

HİZMET SÜRESİ:
a) Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 14 gün,
b) Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 20 gün,
c) Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün, ücretli yıllık izin verilir.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki
işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz. Yıllık izin hesabında
izin sürelerine rastlayan ulusal bayram,hafta tatili ve genel tatil günleri izin
süresinden sayılmaz.