2011 Yılı İçin Çalışma Hayatında Pratik Bilgiler

2011 Yılı İçin Çalışma Hayatında Pratik Bilgiler

Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırında değişiklik yapıldı, Aile ve Çocuk Yardımı tutarları ile Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık İndirimi Tutarları değişti. 

I. Asgari Ücret

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan 28/12/2010 tarih ve 2010/1 sayılı Kararla (RG:31 Aralık 2010 -27802);

01/01/2010-30/06/2010

01/07/2010-31/12/2010

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

16 Yaşından Büyükler İçin

26,55

796,50

27,90

837,00

16 Yaşından Küçükler İçin

22,65

679,50

23,85

715,50

Olarak tespit edilmiştir.

II. Asgari geçim indirimi

2011 yılında uygulanacak ücretlilerin yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları da değişti. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacak. Bu uygulamadan kasap, manav, terzi gibi esnaf ve tüccar ile avukat, diş hekimi, doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi serbest meslek erbabı yararlanamayacak.

Hizmet erbabının bekâr veya evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına bağlı olarak yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı değişiyor.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MEDENİ HALİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

BEKAR

59,74

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE ÇOCUKSUZ

71,69

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 1 ÇOCUKLU

80,65

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 2 ÇOCUKLU

89,61

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 3 ÇOCUKLU

95,58

EVLİ (EŞİ ÇALIŞMIYOR) VE 4 ÇOCUKLU

101,55

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUKSUZ

59,74

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN) VE 1 ÇOCUKLU

68,70

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN) VE 2 ÇOCUKLU

77,66

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN) VE 3 ÇOCUKLU

83,63

EVLİ (EŞİ ÇALIŞAN) VE 4 ÇOCUKLU

89,61

III. SGK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı Arttı

5510 sayılı Kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu hükme bağlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre,

- 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında günlük alt sınır 26,55 TL, aylık alt sınır 796,50 TL, günlük üst sınır 172,58 TL, aylık üst sınır 5.177,40 TL olarak uygulanacaktır.

- 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında günlük alt sınır 27,90 TL, aylık alt sınır 837,00 TL, günlük üst sınır 181,35 TL, aylık üst sınır 5.440,50 TL olarak uygulanacaktır.

01/01/2011-30/06/2011

01/07/2011-31/12/2011

Günlük (TL/Gün)

Aylık (TL/Gün)

Günlük (TL/Gün)

Aylık (TL/Gün)

Alt Sınır (Taban)

26,55

796,50

27,90

837,00

Üst Sınır (Tavan)

172,58

5.177,40

181,35

5.440,50

IV. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

9.400 TL'ye kadar

% 15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası

% 20

53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası

% 27

53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası

% 35

V. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları

01.01.2011 tarihinden itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak GVK'nın 31'inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları değişmiş olup,

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)       700 YTL

II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)     350 YTL

III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)    170 YTL

Olarak belirlenmiştir.

VI. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek  Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere (KDV hariç) 10,70 TL olarak tespit edilmiştir.

VII. Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı                             

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştı. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir.

1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,061954), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,82656), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,019638) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.623,23 TL’dir.

VIII. Damga Vergisi Oranı

Bakanlar Kurulu, 2010 yılı için Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’ndaki maktu ve nisbi hadleri yüzde 10 oranında artırmıştı.

Bakanlar Kurulu kararı ile hem maktu, hem de nisbi hadler yüzde 10 oranında artırıldığından Ücretlerden  (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) kesilen damga vergisi binde 6’dan binde 6,6’ya çıkartılmıştır.

Bu nedenle ücret bordrolarında (avans, kıdem ve ihbar tazminatı bordroları dahil) geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2011 yılında da damga vergisinin binde 6,6 üzerinden hesaplanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

IX. Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

İşverence karşılanan özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı dışındaki diğer şahıs sigortası (hayat, kaza, vs.) primlerinin ise tamamının sigorta primine kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik primlerine de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar,  ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden % 30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Yani istisna tutardan SGK primi hesaplanmayacak, istisnayı aşan tutar üzerinden ayrıca SGK primi de kesilecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu (01.01.2011-30.06.2011 dönemi asgari ücreti üzerinden 238,95.-TL) geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından prim alınmayacağı öngörülmüştür.

Dönem

01/01/2011-30/06/2011

01/07/2011-31/12/2011

İstisna Tutar

238,95.-TL

251,10.-TL

X. Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zammı Tutarları

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle

Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2011 - 30.06.2011

1,59 TL

15,93 TL

79,65TL

01.07.2011 - 31.12.2011

1,67 TL

16,74TL

83,70TL

XI. Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları

GVK’nun tazminat ve yardımlara ilişkin istisnalardan söz eden 25’nci maddesinin 4 numaralı bendi ile, hizmet erbabına ödenen çocuk zamları GV’nden istisna edilmiştir.

Sadece Bir Çocuğu Olan Ailelerde:

Dönem

0-6 Yaş Grubunda Yer

Alan Çocuklara İlişkin

Çocuk Zammı (TL)

Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı (TL)

 01.01.2011 - 30.06.2011

:

500 x 0,061954= 30,98

250 x 0,061954= 15,49

Birden Fazla Çocuğu Olan Ailelerde:

Çocuk sayısı

01.01.2011 – 30.06.2011

Döneminde (TL)

Mevcut iki veya daha fazla çocuktan ikisi veya daha fazlası 0-6 yaş grubunda yer alıyorsa

:

30,98  x 2 = 61,96

Mevcut iki veya daha fazla çocuktan sadece biri 0-6 yaş grubunda yer alıyorsa

:

30,98  + 15,49= 46,47

Mevcut iki veya daha fazla çocuğun tamamı 6 yaşından büyükse

:

15,49 x 2 = 30,98