ASIL ALACAK VEKALET ÜCRETİ FER'İ LER AYRI AYRI İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEĞİ ŞİKAYET
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 24.03.2010
Esas No 2010/12-138
Karar No 2010/169
www.neohukuk.net
ASIL ALACAK VEKALET ÜCRETİ FER'İ LER AYRI AYRI İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEĞİ ŞİKAYET

Özet

Somut olayda borçlu, ilamda hükmedilen kalemlerin üç ayrı icra takibine konu edildiğini, mükerrer takibe sebebiyet verildiğini ileri sürerek şikayet yoluna başvurmuştur. İlamda yer alan asıl alacak ve buna bağlı fer'i alacaklar için ayrı ayrı icra takibi yapılmasını engelleyen bir kanun hükümü bulunmamaktadır. Şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.İçerik

Taraflar arasındaki “Şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4.İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 22.09.2008 tarih ve 2008/922 E., 2008/840 K. s. kararın tetkiki alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 09.03.2009 tarih ve 2008/24958 E. 2009/4787 K. s. ilamı ile onanmış, alacaklı vekilinin karar düzeltme talebi üzerine Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 13.10.2009 tarih ve 10422-18967 s. ilamı ile; (...Takip dayanağı Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 25.04.2008 gün ve 2005/833 esas 2008/827 karar s. ilamında, “240.000 YTL maddi, 10.000 YTL manevi tazminatın, 17.500 YTL nispi vekalet ücretinin, ayrıca toplam 13.791,90 YTL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine" karar verildiği anlaşılmaktadır. Alacaklı tarafça mahkemece hükmedilen bu kalemlerin her biri ayrı ayrı ilamlı icra takibinin konusu yapılmıştır. Borçlu idare, ilamda hükmedilen kalemlerin üç ayrı ilamlı icra takibine konu edilmesini, mükerrer takibe sebebiyet verildiğinden dolayı şikayet konusu yapmıştır

Dairemizin müstekar içtihatları gereği ilamda yazılı olan asıl alacak ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti yönünden tek bir takip yapılabileceği gibi ayrı ayrı takip yapılması da mümkündür. İlamda hükmedilen asıl alacak ve buna bağlı feri alacaklar yönünden ayrı ayrı takip yapılmasını engelleyen kanun hükümü bulunmadığından, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsiz olduğundan, hükmün bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla; alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Alacaklı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici sebeplere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istem halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 24.03.2010 gününde, ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.