iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesine rağmen kıdem tazminatı, yıllık izin ücret alacağı, ikramiye alacağı ve ücret alacağının ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattığını, icra takibine davalı tarafından kötü niyetli itiraz edilerek
T.C.
YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2010/5218
KARAR NO : 2012/14605
www.neohukuk.net
MAHKEMES : TARSUS İŞ MAHKEMESİ (MÜSTEMİR YETKİLİ)
TARİHİ
: 23/12/2009
NUMARASI
: 2009/70 – 2009/540
DAVACI
: O.N.H. ADINA AVUKAT A.Ç.
DAVALI
: B.T. A.Ş. ADINA AVUKAT K.Ç.
DAVA
: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerçi konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI


A) Davacı İsteminin Özeti :

Davacı, iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesine rağmen kıdem tazminatı, yıllık izin ücret alacağı, ikramiye alacağı ve ücret alacağının ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattığını, icra takibine davalı tarafından kötü niyetli itiraz edilerek takibin durduğunu, bu nedenle itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti :

Davalı, ekonomik nedenler nedeniyle çalışanlarına yapılan ödemelerde bazı sıkıntıların meydana geldiğini, icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği çünkü alacağın likit olmadığını, ortada bir alacağın bulunup bulunmadığının yargılamayı gerektirdiğini, icra takibinde belirtilen miktarlardan farklı miktarlar tespit edilebileceğini belirterek davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti :

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 76.826 TL'lik icra takibine yapılan itirazın bir kısmının reddiyle takibin 70.369,15 TL üzerinden devamına karar verilmiştir.

D) Temyiz :
Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.