GECİKMİŞ İTİRAZ TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ İDDİASI BULUNMADIĞI TAKİBİN DURDURULMASI/HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 13.10.2011
Esas No 2011/2856
Karar No 2011/18899

GECİKMİŞ İTİRAZ TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ İDDİASI BULUNMADIĞI TAKİBİN DURDURULMASI/HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ
www.neohukuk.net
Özet

Borçlu, ödeme emri tebliğ tarihinde şehir dışında olduğunu belirterek borca itirazının İİK.’nun 65 maddesi gereğince kabulü ile takibin durdurulması ve hacizlerin kaldırılmasını istemiştir. Tebligat usulsüzlüğüne ilişkin hukuki tavsif yapılması hali, bu hususun iddia edilmesine bağlıdır. Borçlunun tebligatın usulsüzlüğüne yönelik şikayeti bulunmadığı dikkate alınarak gecikmiş itiraz hükmü muvacehesinde işin esası incelmelidir.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından başlatılan kira alacağına ilişkin takibe karşı borçlunun, ödeme emri tebliğ tarihinde şehir dışında olduğunu belirterek borca itirazının İİK.’nun 65 maddesi gereğince kabulü ile takibin durdurulması ve hacizlerin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, talebin ödeme emri tebliğinin usulsüzlüğü şikayeti olarak değerlendirilerek istemin kabulü ile tebliğ tarihinin düzeltilmesine ve hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 65. maddesine dayanan gecikmiş itirazda, tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olması, ancak, muhatabın bir engel nedeniyle süresinde itiraz edememesi halinde gecikmiş itirazda bulunacak kişinin mazeretini gösterir delillerle birlikte, esasla ilgili itirazlarını ve dayanaklarını, engelin kalktığı günden itibaren üç gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Maddeden de anlaşılacağı üzere, gecikmiş itirazın ön koşulu, usulüne uygun bir tebligatın yapılmış olmasıdır.