YETKİ İTİRAZI - İŞLEMİN TAMAMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANMASI GEREĞİ- YETKİ İTİRAZININ SÜRESİNDE YAPILMAMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 2


Tarih 24.10.2011
Esas No 2010/16116
Karar No 2011/16744
www.neohukuk.net
YETKİ İTİRAZI - İŞLEMİN TAMAMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANMASI GEREĞİ- YETKİ İTİRAZININ SÜRESİNDE YAPILMAMASI

Özet

YÜRÜRLÜĞE GİREN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NDA BU KANUN HÜKÜMLERİ, TAMAMLANMIŞ İŞLEMLERİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA DERHAL UYGULANIR DENİLDİĞİNDEN YETKİYE DAİR ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İŞLEMİN TAMAMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN UYGULANMASI ZORUNLUDUR. DAVA DİLEKÇESİ DAVALIYA YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ OLMUŞ DAVALI YETKİ İTİRAZINDA BULUNMUŞTUR. YETKİ İTİRAZI İLK İTİRAZLARDAN OLUP CEVAP SÜRESİ İÇİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKLİDİR. DAVALI ON GÜNLÜK CEVAP SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YETKİ İTİRAZINDA BULUNMUŞTUR. YETKİ İTİRAZININ SÜRESİNDE YAPILMIŞ OLMADIĞI GÖZ ÖNÜNE ALINMADAN, YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 448. maddesinde bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır denildiğinden yetkiye dair anlaşmazlığın çözümünde işlemin tamamlandığı tarihte yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanması zorunludur. Dava dilekçesi davalıya yöntemine uygun olarak 10.1.2010 tarihinde tebliğ olmuş davalı 22.1.2010 havaleli cevap dilekçesiyle yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı ilk itirazlardan olup cevap süresi içinde ileri sürülmesi gereklidir. (HUMK. md. 187, 195) Davalı 10 günlük cevap süresi geçtikten sonra yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazının süresinde yapılmış olmadığı göz önüne alınmadan