ALACAK DAVASI - KOOPERATİF ÇALIŞANI DAVALININ KOOPERATİFTE GÖREV YAPTIĞI SIRADA USULSÜZ VE KANUNA AYKIRIİŞLEMLERDE BULUNUP ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ İDDİASI - ALACAĞIN MİKTARINA GÖRE DAVACI KURUMUN İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNDE HUKUKİ YARARI OLDUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9


Tarih 25.10.2011
Esas No 2011/47825
Karar No 2011/41222
www.neohukuk.net
ALACAK DAVASI - KOOPERATİF ÇALIŞANI DAVALININ KOOPERATİFTE GÖREV YAPTIĞI SIRADA USULSÜZ VE KANUNA AYKIRIİŞLEMLERDE BULUNUP ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ İDDİASI - ALACAĞIN MİKTARINA GÖRE DAVACI KURUMUN İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNDE HUKUKİ YARARI OLDUĞU

Özet

DAVA DİLEKÇESİNE EKLİ MÜFETTİŞ RAPORUNA, DAVALI İŞÇİNİN MÜFETTİŞ TARAFINDAN ALINAN BEYANINA, BİR MİKTAR ÖDEMELERDE BULUNMASINA, DAVALI İŞÇİ HAKKINDA ZİMMET SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASINA, ALACAĞIN MİKTARINA GÖRE DAVACI KURUMUN İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNDE HUKUKİ YARARI VARDIR. ZİRA DAVALININ MAL VARLIĞINDA GELEBİLECEK BİR DEĞİŞİM NEDENİ İLE İLERDE BELİRLENECEK KURUM ZARARININ ELDE EDİLMESİ ZORLAŞABİLECEĞİ GİBİ TAMAMEN İMKANSIZ HALE GELEBİLECEKTİR.İçerik

DAVA VE KARAR: Davacı kooperatif vekili, davalı kooperatif çalışanı davalının kooperatifte görev yaptığı sırada bir dizi usulsüz kanuna aykırı işlemlerde bulunup, zimmetine para geçirdiğinin müfettiş raporu ile belirlendiğini, bir kısmını soruşturma safhasında ödediğini, hakkında suç duyurusu yapıldığını, davalı işçinin davacı kooperatife verdiği zararın tahsiline, ancak mal kaçırma ihtimali bulunması nedeni ile dava dilekçesinde belirtikleri taşınmazları ve aracı ile üzerine kayıtlı diğer taşınmazlar, diğer araçlar ve banka hesaplarına kooperatifte bulunan hak ve alacaklarına davalının harçtan muaf olması nedeni ile teminatsız ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, tensiple gerekçesiz tedbir isteminin reddine karar verilmiştir.

İtiraz eden işveren vekili, ihtiyati tedbir kararına karşı yaptıkları itirazın tedbir kararının yerine getirilmesi nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğini, başka bir gün grev oylaması yapılmasının hukuken mümkün olduğunu, bu nedenle bu hususun kararda açıklanması için kararın tavzih edilmesini mahkemesinden talep etmiştir.

Davacı işveren vekili ihtiyati tedbir kararının reddi kararını 6100 sayılı HMK.'nun geçici 3/1 maddesi uyarınca kanun yoluna getirmiş olup, Dairemizin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ve geçici 3/1 maddesi uyarınca kanun yoluna tabi ret kararını denetleme görev olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı tarım kredi kooperatifi teftiş raporu ile davalı çalışanın bir takım usulsüz kanuna aykırı işlemlerle zimmetine para geçirdiğinin saptandığını, bir miktarını ödediğini ancak zimmetine geçirdiği ... TL kurum zararının davalıdan tahsiline, ancak zimmet eylemini işleyen davacının mal kaçırabileceğini, bu nedenle dava dilekçesinde belirtilen taşınmazları, aracı, belirlenecek diğer taşınmaz, araç, bankadaki mevduatlarına ve kooperatiflerdeki hak ve alacaklarına yargılama sonunda kadar HMK.'nun 389 ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece ihtiyati tedbir istemi tensibin 7. maddesi ile gerekçesiz olarak reddedilmiştir.