RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ - DAVACININ RÜCUYA TABİ MİKTARLARI ÖDEMESİ - HAKSIZ FİİLLERDE ARANAN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN RÜCU DAVASINDA DA UYGULANMASI - ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ ZAMANININ ZARARIN ÖDENDİĞİ TARİH OLMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 4


Tarih 25.10.2011
Esas No 2010/9231
Karar No 2011/9231

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİ - DAVACININ RÜCUYA TABİ MİKTARLARI ÖDEMESİ - HAKSIZ FİİLLERDE ARANAN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN RÜCU DAVASINDA DA UYGULANMASI - ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ ZAMANININ ZARARIN ÖDENDİĞİ TARİH OLMASI
www.neohukuk.net
Özet

DAVA RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN OLUP DAVACI RÜCUYA TABİ MİKTARLARI ÖDEMİŞTİR. RÜCUNUN DAYANAĞI HAKSIZ FİİL OLDUĞUNDAN, HAKSIZ FİİLLERDE ARANAN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN RÜCU DAVASINDA DA UYGULANMASI GEREKİR. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ ZAMANI İSE ZARARIN ÖDENDİĞİ TARİHTİR. HER NE KADAR DAVACI İDARE DOSYA KAPSAMINDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN SONRA DAVALI ALEYHİNE BİRLEŞEN DAVAYI AÇMIŞ İSE DE, BU RAPOR OLMASA DA DAVALININ SORUMLULARDAN OLDUĞUNU BİLEBİLECEK DURUMDADIR. BU NEDENLE, DAVALININ SÜREDE VE USULÜNCE ZAMANAŞIMI DEFİNDE BULUNDUĞU GÖZETİLEREK, BU DAVALI HAKKINDAKİ DAVANIN ZAMANAŞIMINDAN REDDİ GEREKİR.İçerik

DAVA VE KARAR: Davacı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı vekili A.Y.U. tarafından, davalı T.N. ve diğerleri aleyhine 27/05/2008-15/06/2009 gününde verilen dilekçeler ile haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacağın dava ve birleşen dava ile rücuan tahsilinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemece dava ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen 16/06/2009 günlü kararın Yargıtay da duruşmalı olarak incelenmesi davalı H. T. T., duruşmasız olarak incelenmesinde davacı ve davalılardan T. N. ve N. G. vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle daha önceden belirlenen 11/10/2011 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı H. T. T. vekili gelmedi karşı taraftan davacı hazine vekili Avukat U. S. geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacı ile davalılardan T. N. ve N. G. temyiz itirazları reddedilmelidir.