MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK - DAVANIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI - DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 21


Tarih 25.10.2011
Esas No 2011/11011
Karar No 2011/8836
www.neohukuk.net
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK - DAVANIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI - DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Özet

UYUŞMAZLIK; BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜ GEREKEN, HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN BİR ALACAK DAVASIDIR. DAVANIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN MAHKEMECE İŞİN ESASINA GİRİLMEK SURETİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ BOZMA NEDENİDİR.İçerik

Dava, 22.03.2004 tarihinde iki bina arasına uzattığı kalasta yürürken dengesini kaybedip ölen R. A.' in yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini istemine ilişkindir.

Mahkemece olayın iş kazası olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar: Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacıların yakınları olan R. A.'ın davalı A. U.'ya ait özel bina inşaatının sıva işini yapmayı üstlendiği, işçileri ve birlikte sıva işini yaparken olay günü iki bina arasına uzattığı kalasta yürürken dengesini kaybedip yere düşüp öldüğü anlaşılmaktadır.

Davanın yasal dayanağı 5521 sayılı Yasanın 1.maddesidir. Anılan madde de; işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği üzere, İş Mahkemesinin görevli olabilmesi için uyuşmazlığın taraflarının işçi ve işveren veya işveren vekili olması, uyuşmazlığın iş sözleşmesinden veya iş kanunundan kaynaklanması koşuldur. Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olup kıyas veya yorum yolu ile genişletilemez yahut değiştirilemez.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden Mersin İş Mahkemesi'nin 01.05.2007 tarih 2004/1130 E 2007/229 K sayılı kararı ile ölen R. A. ile A. U. arasında eser sözleşmeli bulunduğu gerekçesiyle R. A.'ın ölümü ile sonuçlanan kazanın iş kazası olmadığının tespitine karar verildiği kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; Borçlar Kanunu çerçevesinde çözümü gereken, haksız fiilden kaynaklanan bir alacak davasıdır.

Davanın genel hükümlere göre genel mahkemelerde görülüp sonuçlandırılması gerektiğinden dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece işin esasına girilmek suretiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.