HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI- HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÖZEL OLARAK İŞÇİ TUTUP ÇALIŞTIRMA VEYA HARCAMA YAPMA- ZARARIN HESAPLANMASI İÇİN YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI - GERÇEK ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 7


Tarih 18.10.2011
Esas No 2010/6560
Karar No 2011/6135
www.neohukuk.net
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI- HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÖZEL OLARAK İŞÇİ TUTUP ÇALIŞTIRMA VEYA HARCAMA YAPMA- ZARARIN HESAPLANMASI İÇİN YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI - GERÇEK ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ

Özet

HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÖZEL OLARAK İŞÇİ TUTUP ÇALIŞTIRMA VEYA HARCAMA YAPMA SÖZ KONUSU İSE BUNLARIN KANITLANMASI İÇİN DAVACI TARAFIN DELİLLERİNİN SORULUP SAPTANMASI, BU KONUDA GÖSTERİLECEK DELİLLERİN TOPLANMASI, ÖZEL OLARAK İŞÇİ TUTUP ÇALIŞTIRILDIĞININ VE HARCAMA YAPILDIĞININ KANITLANMASI HALİNDE GEREKİRSE BU YÖNDEN DE ZARARIN HESAPLANMASI İÇİN YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK RAPOR ALINMASI, DAVACI TARAFIN İSTEYEBİLECEĞİ GERÇEK ZARAR MİKTARI DURAKSAMASIZ BELİRLENDİKTEN SONRA TOPLANAN VE TOPLANACAK TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR HÜKÜM VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı T.............. A.Ş. ve davalı A........-/AL......680 ortak girişimi tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü.

KARAR: 1- Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliği ile dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre, davacı ve davalı ortak girişimin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının davalı ......... Genel Müdürlüğü yönünden kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece iş sahibi davalı ........ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunun bulunmadığı gerekçe gösterilerek hakkındaki davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç davanın niteliğine, dosya içeriğinde toplanan delillere ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

Eser sözleşmelerinde iş sahibi ile yüklenici arasında bağımlılık ilişkisi bulunmamakta, yüklenici iş sahibinden bağımsız olarak üstlendiği işi sözleşme koşullarına uygun olarak tamamlayıp teslim etmeyi üstlenmektedir. Bu özellik dikkate alındığında bağımlılık ilişkisi, bir başka deyişle iş sahibinin adam çalıştıran sıfatı bulunmadığından eser sözleşmelerinin yerine getirilmesi ve işin yapımı sırasında yüklenicinin üçüncü kişilere zarar vermesi halinde kural olarak iş sahibinin zarardan sorumlu tutulamayacağı kabul edilmektedir. Ancak bu kesin bir kural değildir. İş sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmede iş sahibine yükleniciye emir ve talimat verme, yapılan işi kontrol ve denetleme yetkisinin tanınmış olması halinde, iş sahibi ile yüklenici arasında bağımlılık ilişkisi kurulmuş olacağından iş sahibinin adam çalıştıran sıfatıyla zarardan sorumlu tutulması gerektiği ve sorumluluk türünün de aynı kanunun 51/2. maddesi hükmü uyarınca müteselsil (zincirleme) sorumluluk olacağı kuşkusuzdur.

Somut olayda, davalılar arasındaki sözleşme ve teknik şartname hükümleri bir bütün olarak incelenip değerlendirildiğinde, iş sahibi olan davalı ........... Genel Müdürlüğü'ne işin yapımı sırasında diğer davalı yükleniciye emir ve talimat verme, işi kontrol ve denetleme yetkisinin tanındığı görülmektedir.

Hal böyle olunca, yukarıda açıklanan hukuki olgular dikkate alındığında davalı .......... Genel Müdürlüğü'nün de diğer davalılar ile birlikte zarardan ortak (müteselsil) olarak sorumlu tutulması gerekirken, davalı şirket hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, davacının temyiz itirazının bu yönden kabulüne karar vermek gerekmiştir.

3- Davalı ortak girişimin hükmedilen tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve soruşturma hüküm vermeye yeterli değildir.