PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN TAŞINMAZA KATTIĞI DEĞER - ORAN DAHİLİNDE SATIM BEDELİNİN DAĞITILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 18.10.2011
Esas No 2011/11343
Karar No 2011/11041
www.neohukuk.net
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN TAŞINMAZA KATTIĞI DEĞER - ORAN DAHİLİNDE SATIM BEDELİNİN DAĞITILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Özet

MAHKEMECE, TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN TAŞINMAZA KATTIĞI DEĞER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, KURULACAK ORAN DAHİLİNDE SATIM BEDELİNİN DAĞITILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN SATIM BEDELİNİN DAĞITILMASINA KARAR VERİLMESİ DE DOĞRU DEĞİLDİR.İçerik

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan H. K. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Dava, bir adet taşınmazda paydaşlığın giderilmesine ilişkindir. Mahkemece satış karar verilmiş, hüküm davalılardan H. K. tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya konu taşınmazda paydaş olan M. çocukları E., A., H., F. ve H. K.'ın ölü olmaları, nüfus kayıt bilgilerine ulaşılamaması sebepleriyle, Abana Sulh Hukuk Mahkemesince kendilerine Abana İlçe Seçim Kurulu Müdürü kayyım olarak atanmış ve yargılama bu kayyım huzurunda görülmüştür.

Açık kimliği bilinmeyen ya da gaip olan kişilerin mal varlıkları üzerinde hazine yararınca daha iyi korunmasını sağlamak üzere, mahallin en büyük mal memurunun kayyım atanması hususu 3561 sayılı Mal Memurlarına Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun'da düzenlenmiş olup gerek Medeni Kanun'un 427. maddesi ve gerekse 3561 sayılı kanun gereğince kayyum atanması gerekir. Bu durumda mahkemece davacı tarafa adı geçen paydaşlara 3561 sayılı yasa uyarınca kayyum atanmasını sağlamak için dava açmak üzere süre verilmesi alınacak kayyum tayini kararı gereğince kayyumun davaya dahil ettirilerek taraf teşkilinin sağlanması ve ondan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç vs gibi bütünleyici parça (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar (ortaklar) ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değen bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesinde bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.