KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU - ÇEKİN BANKAYA İBRAZINDAN SONRA KATILANIN ELİNDE KAYBOLMASI - ÇEKİN İPTALİNİN SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ - DAVANIN KONUSUZ KALDIĞI GEREKÇESİ İLE BERAATİN İSABETSİZLİĞİ
.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 10

                                   www.neohukuk.net
Tarih 24.06.2003
Esas No 2002/27871
Karar No 2003/17381

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU - ÇEKİN BANKAYA İBRAZINDAN SONRA KATILANIN ELİNDE KAYBOLMASI - ÇEKİN İPTALİNİN SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ - DAVANIN KONUSUZ KALDIĞI GEREKÇESİ İLE BERAATİN İSABETSİZLİĞİ

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun (MÜLGA KANUN NO: 5941/9) (3167): MADDE 16

Özet
Dava konusu çeklerin, bankaya ibrazından sonra, katılanın elindeyken zayi olduğu gerekçesi ile iptaline ilişkin kararın, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasına engel teşkil etmeyeceği gözetilmeksizin, davaya devamla savunmanın alınması kanıtların toplanması ve tartışılması gerekir.


İçerik
Dava: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Meryem Kızılgün'ün yapılan yargılaması sonucunda; beraatine ilişkin İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.04.2002 gün ve 2001/705 esas, 2002/266 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenmiş olduğundan, dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 26.08.2002 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Karar: Dava konusu çeklerin, bankaya ibrazından sonra, katılanın elindeyken zayi olduğu gerekçesi ile iptaline ilişkin kararın, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasına engel teşkil etmeyeceği gözetilmeksizin, davaya devamla savunmanın alınması kanıtların toplanması ve tartışılması gerekirken suça konu çeklerin iptal edilmesi nedeniyle davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile sanığın beraatı yönünde hüküm kurulması;

Sonuç: Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 24.06.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.