PAYIN İPTALİ VE TESCİL DAVASI - ÖNALIM HAKKI - TAŞINMAZIN ZAMAN ZAMAN PAYDAŞLARCA BİRLİKTE KİRAYA VERİLMESİ - EYLEMLİ BÖLÜNMENİN ORTADAN KALKMAYACAĞI - DAVACININ BEDELDE MUVAZAA İDDİASINI KANITLAYAMADIĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 20.10.2011
Esas No 2011/11617
Karar No 2011/11274

PAYIN İPTALİ VE TESCİL DAVASI - ÖNALIM HAKKI - TAŞINMAZIN ZAMAN ZAMAN PAYDAŞLARCA BİRLİKTE KİRAYA VERİLMESİ - EYLEMLİ BÖLÜNMENİN ORTADAN KALKMAYACAĞI - DAVACININ BEDELDE MUVAZAA İDDİASINI KANITLAYAMADIĞI
www.neohukuk.net
Özet

DAVA, ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE PAYIN İPTALİ VE TESCİLE İLİŞKİNDİR. DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DAHA EVVEL DAVALIYA PAY SATAN E. E. İLE ÖNCEKİ PAYDAŞ ARASINDA EYLEMLİ OLARAK PAYLAŞILDIĞI, HERKESİN KENDİ YERİNİ KULLANDIĞI, ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE, ZAMAN ZAMAN AYRI AYRI KİRAYA VERİLDİĞİ, KİRACILARIN DA ARADAKİ SINIRA UYGUN ŞEKİLDE KULLANDIKLARI, DOSYA İÇERİĞİNDEKİ TANIK BEYANLARI VE BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN ANLAŞILMAKTADIR. TAŞINMAZIN ZAMAN ZAMAN PAYDAŞLARCA BİRLİKTE KİRAYA VERİLMESİ DURUMU, EYLEMLİ BÖLÜNMEYİ ORTADAN KALDIRMAZ. MAHKEMECE DAVANIN BU NEDENLE REDDİ GEREKİR.DAVA, ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE PAYIN İPTALİ VE TESCİLE İLİŞKİNDİR. DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DAHA EVVEL DAVALIYA PAY SATAN E. E. İLE ÖNCEKİ PAYDAŞ ARASINDA EYLEMLİ OLARAK PAYLAŞILDIĞI, HERKESİN KENDİ YERİNİ KULLANDIĞI, ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE, ZAMAN ZAMAN AYRI AYRI KİRAYA VERİLDİĞİ, KİRACILARIN DA ARADAKİ SINIRA UYGUN ŞEKİLDE KULLANDIKLARI, DOSYA İÇERİĞİNDEKİ TANIK BEYANLARI VE BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN ANLAŞILMAKTADIR. TAŞINMAZIN ZAMAN ZAMAN PAYDAŞLARCA BİRLİKTE KİRAYA VERİLMESİ DURUMU, EYLEMLİ BÖLÜNMEYİ ORTADAN KALDIRMAZ. MAHKEMECE DAVANIN BU NEDENLE REDDİ GEREKİR.İçerik

DAVA VE KARAR: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, önalım hakkı nedeniyle payın iptali ve tescile ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne davalının payının taşınmazın keşfen belirlenen değeri üzerinden iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili davalının 26.5.2008 tarihinde satın aldığı payın değerini önalım hakkını engellemek amacıyla yüksek gösterdiğini keşfen belirlenecek değer üzerinden önalım hakkı nedeniyle payın iptali ve tescilini istemiştir. Davalı vekili taşınmazın paydaşlar arasında eylemli olarak bölündüğünü ve tapuda gösterilen bedeli ödeyerek taşınmazı satın aldığını, davanın reddini savunmuştur.

Önalım davasına konu payın ilişkin bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması TMK.'nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz. Kötü niyet iddiası 14.2.1951 gün ve 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de kendiliğinden nazara alınması gerekir. Bu gibi halde savunmanın genişletilmesi söz konusu değildir. Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir.