FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ TEMİNAT İPOTEĞİ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ŞİKAYET DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 09.07.2012
Esas No 2012/18021
Karar No 2012/23873
 

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ TEMİNAT İPOTEĞİ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ŞİKAYET DAVASI

Özet

Dava, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ile ilamlı icra takibine ilişkin şikayet davasıdır. İİK. nun 150/ı maddesi uyarınca taraflar arasında cari hesap, kısa orta, uzun vadeli şeklinde işleyen bir ilişki bulunmadığı takdirde borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılamaz. Taraflar arasındaki hukuki ilişkinin dayanağı yurtiçi faktoring sözleşmesi olup, cari hesap, kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen bir ilişki bulunmadığı için alacaklı İİK. nun 150/ı maddesine dayanamaz. Alacaklının teminat ipoteğinden dolayı genel mahkemelerde dava açıp alacağını miktar olarak belirlemeden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapması mümkün olmayıp, alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirdiğinden, icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekir.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Şerife Ayyıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı B… Faktoring Hizmetleri A.Ş. tarafından yurtiçi faktoring sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibine başlandığı, taşımaz maliki olan borçluya örnek 6 numaralı icra emri tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

İcra takip dosyasının incelenmesinde, ipoteklerin alacaklı şirket ile asıl kredi borçlusu İsmail Ayyıldız arasında doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere tesis edildiği ve üst sınır (limit) ipoteği olduğu, alacaklı tarafından yurtiçi faktoring sözleşmesinden kaynaklanan alacağın ödenmesi için borçlu İ. A.’a ihtarname gönderilerek, İİK.nun 150/ı maddesi uyarınca takibin başlatıldığı görülmüştür.

İİK.nun l50/ı maddesinde “Borçlu cari hesap veya kısa orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran … “başvurusu üzerine ve anılan maddede yazılı koşulların oluşması halinde “icra müdürünün aynı kanunun 149.maddesi uyarınca işlem yapacağı” yazılıdır. Bu maddede krediyi kullanan tarafın banka ya da finans kurumları veya hükmi şahıslar olması gerektiği yönünde bir kısıtlama getirilmemiştir. Taraflar arasında yasa maddesinde öngörüldüğü şekilde işleyen bir kredinin varlığı ön koşul olarak belirlenmiştir. İİK. nun l50/ı maddesi uyarınca taraflar arasında cari hesap, kısa orta, uzun vadeli şeklinde işleyen bir ilişki bulunmadığı takdirde borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılamaz