AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ KARAR VE İLAM HARCI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İPOTEĞE BAĞLI İCRA İŞLEMLERİNİN İPTALİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 2


Tarih 21.06.2012
Esas No 2012/11916
Karar No 2012/17121
 
 

AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ KARAR VE İLAM HARCI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İPOTEĞE BAĞLI İCRA İŞLEMLERİNİN İPTALİ

Özet

Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir. Aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verildiğine göre, ipotek bedeli üzerinden nispi karar ve ilam harcı hesaplanıp, peşin alınan harcın mahsubundan sonra bakiye ilam harcının ilamla birlikte hüküm altına alınması gerekir. Davalı koca aleyhine,ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılmıştır.Borçlu ile rehin maliki üçüncü kişi dışındakilerin ödeme emrine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Borçlu tarafından açılmış bir menfi tespit davası bulunmadıkça da takibin iptaline karar verilemez. Davacı icra takibinin tarafı ve rehin maliki değildir. Bu yön gözetilmeden “ipoteğe bağlı icra işlemlerinin iptaline” karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre,davalı şirketin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına karar verildiğine göre, ipotek bedeli üzerinden nispi karar ve ilam harcı hesaplanıp, peşin alınan harcın mahsubundan sonra bakiye ilam harcının ilamla birlikte hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeden bakiye ilam ve karar harcının eksik hesaplanması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

3-Davalı koca aleyhine, Manisa 3. İcra Müdürlüğünün 2007/6456 sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Bu yolla yapılan takipte ödeme emrine borçlu veya ipoteği tesis etmiş olan üçüncü şahıs itiraz edebilir ( İc.İf. K.md.150 ).