Avukatlık vekalet ücreti, Alacaklının alacağından vazgeçmesi Avukatlık ücretinin durumu, Alacaklının icradan vazgeçmesi Avukatlık ücreti, haciz Davaları Avukatlık ücreti, İcra takipleri Avukatlık Ücreti
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2009/18971
Karar Numarası: 2010/41
Karar Tarihi: 11.01.2010
1086 s. HUMK/428
2004 s. İİK/366
www.neohukuk.net
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Takip konusu alacaktan, alacaklının vazgeçmesi, takipte istenen tüm alacaklardan vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bu alacakların içine alacaklı ile vekili arasındaki iç ilişkiyi ilgilendiren vekalet ücreti alacağı da girmektedir. Bu nedenle icra memurluğunun, vekalet ücreti alacağından feragat edilmediği gerekçesiyle dosyadaki hacizlerin kaldırılması talebini ret kararı yerinde değildir. Ayrıca İcra Hukuku mevzuatında davaya katılma yoluyla taraf olma müessesesi söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir harç da yatırılmamış olup, haciz alacaklısı olan ve 3. kişi konumunda bulunan A.'ın davada taraf sıfatı da yoktur. Açıklanan nedenlerle icra mahkemesince şikayetin kabulüne ve icra memur işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.