ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ - NORM KADRO - HAKİM VE SAVCI EŞLERİNİN ATAMALARI
T.C.
Danıştay

Daire 2


Tarih 13.12.2004
Esas No 2004/3757
Karar No 2004/1516
www.neohukuk.net
ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ - NORM KADRO - HAKİM VE SAVCI LERİNİN ATAMALARI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982 Anayasası) (2709):
Devlet Memurları Kanunu (DMK) (657):
Özet
ÖZET : Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme suretiyle atanmalarda gözönünde bulundurulacak hususlar" başlıklı 9. maddesinin 4. fıkrasında, "Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ünvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunan görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir." hükmü yer almakla, aynı maddenin son fıkrasında da, "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz" kuralı yer almıştır. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin işlem tarihinde ve halen yürürlükte bulunan 9. maddesinin son fıkrası uyarınca eşi ... Cumhuriyet Başsavcılığında Savcı olarak görev yapan davacıya Milli Eğitim Mevzuatı gereğince yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanamayacağından, bu durum gözetilmeksizin norm kadro sayılarına ilişkin hükümlere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde, Anayasa ve Yasaya uyarlık görülmemiştir.


İçerik
İstemin Özeti : Dava, ... Eğitim Merkezinde Öğretmen olan davacının, ...

İlköğretim Okuluna atanmasına ilişkin 16.3.2001 gün ve 66737 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İzmir 4. İdare Mahkemesinin, 5.12.2001 gün ve E:2001/311, K:2001/1103 sayılı kararıyla; Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/6, K:1973/14 sayılı kararında, idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmadığı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin her zaman geri alınabileceği, ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyi niyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirlenen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin dava süresi içinde geri alınabileceğinin vurgulandığı, ... İlköğretim Okulunda Öğretmen olan davacının, eş durumu nedeniyle 2.10.2000 gün ve 94815 sayılı kararname ile ... Eğitim Merkezine atandığı, dava konusu edilen 16.3.2001 gün ve 66737 sayılı kararname ile de, davacının atamasının sehven yapıldığından bahisle ilk ataması iptal edilerek ... ilköğretim Okuluna atandığı, davacının dava konusu işlemin tesisinde gerçek dışı beyanı ve hilesi olduğu yolunda bir iddianın bulunmadığı, bu halde de anılan içtihadı birleştirme kararında da belirtildiği gibi işlemin geri alınmasının bir süre ile sınırlı olması gerektiği, bu durumda dava konusu işlemin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 2577 sayılı Yasanın 7. maddesine göre 60 günlük süre içinde geri alınabileceği, bu süre geçirildikten sonra işlemin hatalı ve sehven yapıldığından bahisle iptal edilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olarak işlemin tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: İbrahim Topuz

Düşüncesi : Sonuç itibariyle yerinde olan Mahkeme kararının gerekçesinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : E.Nur Necef

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarıntemyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: