ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİ HİZMET PUANI ESASINA GÖRE ATAMA İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLER

DANIŞTAY
2. DAİRE

Esas No: 2004/4153
Karar No: 2005/1006
Tarih: 16/03/2005

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİ
ATAMA
HİZMET PUANI ESASINA GÖRE ATAMA
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLER

     www.neohukuk.net

ÖZET : İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLER, GÖREV YAPTIKLARI HİZMET ALANI İÇİNDEKİ EN FAZLA 4 OKUL VEYA KURUMU, GÖREV YAPTIKLARI HİZMET ALANI DIŞINDA EN FAZLA 2 HİZMET ALANINI ( YERLEŞİM MERKEZİNİ ) TERCİH EDEBİLECEKLER, GÖREV YAPTIKLARI HİZMET ALANI İÇİNDEKİ OKUL VE KURUMLARA YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİYLE BAŞVURUDA BULUNANLARIN SIRALAMASI TERCİH ETTİKLERİ OKUL VEYA KURUM BAZINDA, GÖREV YAPTIKLARI HİZMET ALANI DIŞINDAKİ HİZMET ALANLARINA YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİYLE BAŞVURUDA BULUNANLARIN SIRALAMASI İSE TERCİH ETTİKLERİ HİZMET ALANLARI BAZINDA HİZMET PUANI ESASINA GÖRE YAPILACAKTIR.

 

İsteğin Özeti : Denizli İdare Mahkemesi'nin 5.7.2001 günlü, E:2000/917, K:2001/593 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Hürriyet Micozkadıoğlu

Düşüncesi : Denizli Kınıklı Hasan Tekin Ada Lisesine atanan öğretmenin başvurusunda tercih etmediği bir okula atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gibi, davacının başvurusunda okul adı belirtmesinin mümkün olmaması nedeniyle, davalı idarece yer değiştirme formlarının ilgili mevzuat uyarınca ve başvuranların hizmet puanları incelenerek işlem tesis edilmesi gerektiğinden Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Fahrünnisa Tunca

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı kendisinin atamasının yapılması gerekirken Denizli Merkez Tekin Ada Lisesine, Merkez Anafartalar Lisesinde, görev yapmakta olan ...'ın Kimya Öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Denizli İdare Mahkemesinin 5.7.2001 günlü, E:2000/917, K:2001/593 sayılı kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığının 15.6.2000 tarih ve 2000/65 sayılı genelgesine göre, görev yaptıkları hizmet alanı içindeki okul ve kurumlara yer değiştirme isteğiyle başvuruda bulunanların sıralamasının tercih ettikleri okul veya kurum bazında, görev yaptıkları hizmet alanı dışındaki hizmet alanlarına yer değiştirme isteğiyle başvuruda bulunanların sıralamasının ise, tercih ettikleri hizmet alanları bazında hizmet puanı esasına göre yapılacağının belirtildiği, dolayısıyla il içinde veya ilçelerde görev yapan öğretmenlerin aynı yerde başka bir okul için atanma isteminde bulunmaları halinde aralarında okul bazında sıralanması, il merkezine veya başka bir ilçeye atanma talebinde bulunanların ise kendi aralarında tercih ettikleri hizmet alanları bazında hizmet puanı esasına göre sıralanmalarının gerektiği, Honaz Çok Programlı Lisesinde Kimya Öğretmeni olan, Kınıklı Eğitim Beldesini ( Tekin Ada Lisesini ) tercih eden ve yapılan ilk puanlamada birinci sırada yer alan davacının, Denizli Merkez Hasan Tekin Ada Lisesine atanması gerekirken, il içinde tayin talebinde bulunan ve tayin talebi okul bazında değerlendirilmesi gereken ve Hasan Tekin Ada Lisesini tercih etmeyen ... adlı öğretmenin anılan liseye atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

11 Haziran 2000 günlü, 24076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 25. maddesinde, il içinde görevli oldukları eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanı dışındaki bir hizmet alanında görev almak isteyen öğretmenlerin, Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla iki hizmet alanı için, bulundukları hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görev almak isteyen öğretmenlerin ise Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla dört eğitim kurumu için her yıl Mayıs ayı içinde yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilecekleri, bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamaların, Haziran ayı içinde yapılacak değerlendirme sonunda elde edilen puana göre ( Ek 2 ) çizelge üzerinde hizmet alanları ve eğitim kurumları itibariyle il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak sıraya göre Temmuz ayı içinde gerçekleştirileceği, sıra durumunun, puanlar da gösterilerek öğretmenlere yazılı olarak bildirileceği ve il milli eğitim müdürlüğünce ilan edileceği, bu sıralamanın takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olduğu, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacının bu sırada bulunanlardan karşılanacağı kuralı düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmelik uyarınca çıkarılan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Suretiyle Atama İşlemlerine İlişkin 2000/65 sayılı Genelgenin, Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan işlemler başlıklı bölümünün 5 ve 6. maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

Belirtilen düzenlemeye göre, il içi yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler, görev yaptıkları hizmet alanı içindeki en fazla 4 okul veya kurumu, görev yaptıkları hizmet alanı dışında en fazla 2 hizmet alanını ( yerleşim merkezini ) tercih edebilecekler, görev yaptıkları hizmet alanı içindeki okul ve kurumlara yer değiştirme isteğiyle başvuruda bulunanların sıralaması tercih ettikleri okul veya kurum bazında, görev yaptıkları hizmet alanı dışındaki hizmet alanlarına yer değiştirme isteğiyle başvuruda bulunanların sıralaması ise tercih ettikleri hizmet alanları bazında hizmet puanı esasına göre yapılacaktır.

Dosyanın incelenmesinden, Denizli İli Honaz İlçesi Çok Programlı Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan ve 122 puanı bulunan davacının, 30.6.2000 tarihli yer değiştirme formunda, 1 ) Denizli - Merkez, 2 ) Kınıklı Eğitim Beldesi ( Tekin Ada Lisesini ) tercih ettiği, Denizli Merkez Anafartalar Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapan ve 149 puanı bulunan ...'ın ise 27.6.2000 tarihli yer değiştirme formunda , 1 ) Atatürk Endüstri Meslek Lisesi ( Kınıklı ), 2 ) Denizli Lisesi, 3 )Anadolu Ticaret Lisesini tercih ettiği yapılan sıralamada davacının birinci sırada yer aldığı, listede hata olduğunun belirlenmesi üzerine ...'ın birinci sıraya getirildiği ve 23.10.2000 günlü, 29006 sayılı onay ile anılan öğretmenin Merkez Hasan Tekin Ata Lisesine atandığı, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve genelge hükümleri ile başvuru sırasında yapılacak tercihlerin ve bu tercihler uyarınca atamaların nasıl yapılacağı düzenlenmiş olup, başvuru ve atamaların mevzuata uygun yapılması gerekmektedir.

Olayda, Honaz İlçesinden Denizli Merkeze atanmak isteyen davacının, tercihini hizmet alanı ( yerleşim yeri ) bazında yapması gerekmekte olup, yer değiştirme formunda okul belirtemeyeceği gibi, Merkez Anafartalar Lisesinde görev yapan ve il içi yer değiştirme isteğinde bulunduğundan okul adı belirtmesi gereken ...'ın yer değiştirme formunda Hasan Tekin Ada Lisesini tercih etmediğinden bu Okulun sıralamasına alınması da mümkün değildir.

Bu durumda, davalı idarece yer değiştirme formlarında belirtilen tercihler gözönüne alınarak ...'ın tercih ettiği okullar sıralamasına alınması, davacının da tercih ettiği hizmet bölgesi ( yerleşim yeri ) sıralamasına alınması ve hizmet puanları gözetilerek yapılacak sıralama gereği atamanın yapılması gerekirken, ...'ın tercihinde yer vermemesi nedeniyle Hasan Tekin Ada Lisesine atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gibi, tercihinde okul adı belirtemeyecek olan davacının Kınıklı Eğitim Beldesi ( Hasan Tekin Ada Lisesini ) tercih ettiğinden bahisle bu okula atanması gerektiği yönündeki Mahkeme kararında da hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Denizli İdare Mahkemesi'nce verilen 5.7.2001 günlü, E: 2000/917, K:2001/593 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 16.3.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.