GÖREVİ SUİSTİMAL VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU - TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN İŞLEMİN İLGİLİSİ OLMAYAN MALİKE VERİLDİĞİ - İŞLEM ÖRNEKLERİNİN İLGİLİLER MÜMESSİL VEYA VEKİLİ VEYA MİRASÇILARINA VERİLECEĞİ HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN SAPTANMASI GE
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 4             www.neohukuk.net


Tarih 13.03.2007
Esas No 2007/1403
Karar No 2007/2438

GÖREVİ SUİSTİMAL VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU - TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN İŞLEMİN İLGİLİSİ OLMAYAN MALİKE VERİLDİĞİ - İŞLEM ÖRNEKLERİNİN İLGİLİLER MÜMESSİL VEYA VEKİLİ VEYA MİRASÇILARINA VERİLECEĞİ HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN SAPTANMASI GEREĞİ

Noterlik Kanunu (1512): MADDE 94
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) (YÜR. TAR.: 01.06.2005) (5271): MADDE 170

Özet
Noterlik Başkatibi olan şüphelinin, tahliye taahhütnamesinin bir örneğini suret çıkarma ve bu belgeyi, işlemin ilgilisi olmayan, taşınmazın sahibi Türk Hava Kurumu vekiline vermiştir. Eyleminde, şüphelinin, noterler tarafından yapılan işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanuni mümessil veya vekillerine yahut da mirasçılarına verileceği hükmüne uygun davranıp davranmadığının takdir ve nitelemesinin görevli mahkemece yapılması ve Cumhuriyet Savcısının yeterli şüphe oluşturacak delil bulunması halinde dava açması gerekir.


İçerik
Dava: Görevi suistimal ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından şüpheli Uğur hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 31.05.2006 tarihli ve 2006/4869-3797 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine dair, mercii İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 13.07.2006 tarihli ve 2006/969 müteferrik sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığı'nca verilen 23.01.2007 gün ve 3310 sayılı yasa yararına bozma isteğini içeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06.02.2007 gün ve 18704 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:

Karar: Tebliğnamede denilmektedir .

... Noterlik Başkatibi olan şüphelinin, 27.11.2000 tarihli 17667 sayılı düzenleme şeklindeki tahliye taahhütnamesinin bir örneğini 28.05.2003 tarihli 5937 sayılı suret çıkarma ve bu belgeyi, işlemin ilgilisi olmayan, taşınmazın sahibi Türk Hava Kurumu vekiline vermesi eyleminde, şüphelinin, Noterlik Kanunu'nun 94. maddesinde öngörülen hükmüne uygun davranıp davranmadığının takdir ve nitelemesinin görevli mahkemece yapılması ve Cumhuriyet Savcısının 5271 sayılı CYY'nın 170/2. maddesi uyarınca yeterli şüphe oluşturacak delil bulunması halinde dava açmasının gerekmesi karşısında,

Sonuç: Tebliğnamedeki düşünce yerinde bulunduğundan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2006/969 müteferrik karar sayılı ilişkin kararın CYY'nın 309. maddesi uyarınca yasa yararına bozulmasına, dosyanın iddianame ile dava açılmak üzere Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 13.03.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.