İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE İÇİN HER İCRA DAİRESİNDE TAKİP YAPILABİLECEĞİ
.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 18.01.2012
Esas No 2011/12-725
Karar No 2012/14
        www.neohukuk.net
- YETKİ İTİRAZI- İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ HAKKINDA İLAMLARIN İCRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREĞİ- İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE İÇİN HER İCRA DAİRESİNDE TAKİP YAPILABİLECEĞİ

Özet

ALACAKLI İLAMLI İCRA TAKİBİNE GEÇMİŞ VE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE İCRA EMRİ DÜZENLENMİŞTİR. İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ HAKKINDA İLAMLARIN İCRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREKTİĞİNDEN İLAM NİTELİĞİNDEKİ BU BELGE İÇİN HER İCRA DAİRESİNDE TAKİP YAPILABİLİR. MAHKEMECE, BORÇLUNUN YETKİ İTİRAZININ REDDİ İLE DİĞER İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ İNCELENEREK OLUŞACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki Şikayet Yetki İtirazı kanun yolundan dolayı yapılan yargılama sonunda Manisa 2. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 13.04.2010 gün ve 2009/394 Esas, 2010/142 Karar sayılı kararın incelenmesi karşı taraf/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 16.12.2010 gün ve 2010/17392 Esas, 2010/30434 Karar sayılı ilamı ile takip dayanağı ipotek, borçlu M. D.'e açılmış ve açılacak her türlü krediler, doğmuş ve doğacak her türlü borçların teminatını teşkil etmek üzere tesis edilmiştir. Alacaklı banka icra takibinden önce, borçluya Gördes Noterliğinin 27.03.2007 tarihli ihtarname ve hesap özetlerini göndermiştir. Bu durum karşısında alacaklı İİK'nun 150/ı maddesi hükmü uyarınca ilamlı icra takibine geçmiş ve icra müdürlüğünce örnek (6)icra emri düzenlenmiştir. İcra emrine karşı itiraz hakkında İİK'nun 149/a maddesi gereğince ilamların icrasına ilişkin 33.madde hükümlerinin uygulanması gerektiğinden aynı yasanın 34.maddesi uyarınca ilam niteliğindeki bu belge için her icra dairesinde takip yapılabilir.

Mahkemece, borçlunun yetki itirazının reddi ile diğer itiraz ve şikayetleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle yetki itirazının kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabulü göre de mahkemece yetkisizlik kararı verildiği halde işin esasının gerekçeli kararda tartışılarak icra emrinin iptaline karar verilmesi de doğru görülmemiştir,gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.