AYNI KİŞİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ İHALEYE GİRMESİ • İHALEDE FESAT OLGUSU
T.C.
Y.12.HD
 E: 2010/8073 K: 2010/10553
 T: 27.4.2010
AYNI KİŞİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ İHALEYE GİRMESİ • İHALEDE FESAT OLGUSU

ÖZET: Birinci ihaleye girip satış bedeli öneren ve ihale üzerinde kalan kişinin satış bedelini yatırmayarak ikinci ihaleye sebebiyet vermesi ve bu ikinci ihalede daha düşük bir bedelle taşınmazı almış olması; ihaleye fesat karıştırıldığının kanıtıdır.

        www.neohukuk.net

Borçlu şikayetinde, yapılan ihalenin feshini fesat iddiasına dayandırmıştır. Mahkemece ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.

Somut olayda; ihaleye konu taşınmazın 06.03.2009 tarihinde yapılan 1. açık artırmada FO’nun 470.000 TL teklifte bulunduğu, ŞK’nın da 431.000 TL teklifte bulunduğu başka teklifte bulunan olmadığından ihalenin F O.’da kaldığı,

FO’nun teklif ettiği 470.000 TL bedeli yatırmaması üzerine icra müdürlüğünce

413.000 TL ile 2. teklifte bulunan ŞK’ya teklifte bulunulduğu adı geçen bu kişinin de ihale bedelini yatırmaması üzerine düşme kararı verilip, taşınmazın ÜK’nın 133. maddesine göre ihalesinin yapıldığı ve feshi istenen bu ihalede ŞK’nın ilk ihalede teklif ettiği bedelin çok altında 298.100 TL teklifte bulunduğu satış memurluğunca sözü edilen bedel üzerinden ŞK’ya ihalenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Aynı alıcının daha önce yapılan birinci ihalede sürdüğü paydan daha sonra yapılan ihalede, daha az sürmesinin iyi niyetle bağdaşmayacağı bu durumun ihaleye fesat karıştırıldığının kanıtı olduğundan mahkemece ihalenin feshine karar vermek gerekir iken aksi düşünce ile yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle (BOZULMASINA), oybirliği ile karar verildi.