HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ-YARGI YOLU
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi Seçil Parkan tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun emekli maaşının haczedilemeyeceği şikayeti ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece 5510 Sayılı Yasanın 93. maddesi gereğince vergi dairesince emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, icra ve iflas dairesince yapılan bir işlemin bulunmadığı, borçlunun emekli maaşı üzerine Kozan Vergi Dairesince haciz konulduğu anlaşılmaktadır.
Vergi Dairesince konulan haciz idari nitelikte olup, anlaşmazlığın çözümü vergi mahkemelerinin görevine gireceğinden şikayetin yargı yolu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece işin esasının incelenerek şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17/04/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 Başkan                        Üye                           Üye                          Üye                          Üye
E.Uzuner                 Y.Z.Aksoy                  İ.Altan                   Z.Turanlı               A.Tuncal