YARGILAMA GİDERLERİ, HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ İLİŞKİN HUSUSLAR, GÖREVLİ/YETKİLİ MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINIR VE DAVAYA GÖREVLİ/YETKİLİ MAHKEMEDE DEVAM OLUNMAZ İSE TALEP HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ KONUSUNDA KARAR VERİLMEK GEREKİR
          T.C.
    YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas                   Karar
2012/2825          2012/3173
www.neohukuk.net
Y A R G I T A Y  İ L Â M I

Dava, protokole dayalı olarak alacak istemine ilişkindir.
Mahkeme,  görevsizlik kararı vermiştir.
Hükmün, davalının avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ....tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun, Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri başlıklı 331. maddesindeki, "...(2)Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder..." hükmü gözetilerek, mahkemenin görevsizliğine ve süresinde başvuru halinde dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, yargılama harç ve masraflarının görevli mahkemece dikkate alınmasına dair verilen kararda; yasal süre içerisinde gönderme istenmeme durumu gözetilmeksizin yargılama gideri konusunda yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki; bu aykırılığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici 3. maddesinde yer alan 1086 sayılı Yasanın temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmasının gerektiğine ilişkin düzenleme gereğince) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ: Hükmün "2" numaralı bendindeki "Yargılama harç ve masraflarının görevli mahkemece dikkate alınmasına" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Davaya görevli mahkemede devam edilmez ise talep üzerine yargılama gideri konusunda karar verilmesine," ibaresi yazılarak eklenmesine ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

       Başkan                         Üye                   Üye                     Üye                      Üye
Süleyman Caner            A.Celkan            F.Arkan                Ç.Şen              T.Akdamar