İŞ AKDİ HÜKMÜ OLARAK DEVAM EDEN TİS KAYNAKLI ALACAKLARA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ UYGULANAMAZ

T.C.
 YARGITAY
 9. Hukuk Dairesi
Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO : 2010/41736
KARAR NO : 2011/7585 

MAHKEMESİ : Ankara 16. İş Mahkemesi
TARİHİ : 02/09/2010
NUMARASI : 2009/112-2010/559
DAVACI : MUSTAFA KABAK ADINA AVUKAT BATUHAN YILMAZ
DAVALI : T.C. ÇEVRE ORMAN BAKANLIĞI  ADINA AVUKAT  SERPİL PENEZ ŞAHİN

DAVA :Davacı, ücret, ilave tediye ve ikramiye farkı  alacaklarının
ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
 Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Çil  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
                                                  Y A R G I T A Y     K A R A R I

Davacı işçi işyerinde uygulanmış olan 11, 12, 13 ve 14.dönem toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre ücretlerin ödenmediğini ileri sürerek ücret, ikramiye ve ilave tediye farkı isteklerinde bulunmuştur.
Davalı  işveren  ödemelerin toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun  olarak  yapıldığını  ileri sürerek  davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiştir. 
Davalı  vekili  faiz yönünden kararın  hatalı  olduğunu belirterek hükmü temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
            2-.Mahkemece ücret farkı  ile ikramiye alacakları için 2822 sayılı Yasanın 61. maddesinde işletme kredilerine uygulanan en yüksek  faizin yürütülmesine karar verilmiştir.
 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 6.maddesinde, “Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder” şeklinde kurala yer verilmiştir. Bu durumda anılan toplu iş sözleşmesinin ücret ve  ikramiye ödenmesini öngören hükümleri 31.12.2004 tarihinden sonrasında da iş sözleşmesi hükmü olarak geçerliliğini sürdürür. Süresi sona eren toplu iş sözleşmesinde ücret ve ikramiyelerin ödeneceği günü belirleyen hükümler  de normatif kurallar olarak  uygulanmaya devam eder. Başka bir anlatımla Borçlar Kanunun 101.maddesi uyarınca işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmez. Kararlaştırılan gün ödenmeyen ücret ve  ikramiye açısından faiz hakkı doğar. Mahkemece  ücret ile ikramiye alacakları için ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kademeli olarak  faize karar verilmesi  yerinde olmuştur.  2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 61.maddesinde, “Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahkum edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir” şeklinde kurala yer verilerek uygulanması gereken faiz türü  belirtilmiştir.  Toplu iş sözleşmesinden doğan  istekler bakımından sözü edilen faizin  uygulanması yerinde ise de toplu iş sözleşmesinin süresinin sona ermesinin ardından iş sözleşmesi hükmü olarak devam eden kurallar gereği ödenen ücret ve ikramiye bakımından  2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 61. maddesinde öngörülen faizin uygulanması doğru değildir. Toplu iş sözleşmesinin süresinin sona erdiği 31.12.2004 tarihi sonrası için davaya konu ücret farkı  ile ikramiye alacakları iş sözleşmesinden doğmakla anılan tarihten sonra doğan alacaklar bakımından yasal faize karar verilmelidir. Davacı vekilinin dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunduğu ve delil  olarak dayandığı Dairemizin 07.10.2008  gün  ve 2008/ 26533 E, 2008/ 25710 K. sayılı kararı da bu yönde olduğu halde  mahkemece toplu  iş sözleşmesinin süresinin sona erdiği tarihten sonrası için de bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faize karar verilmesi  hatalıdır. Ücret farkı  ile ikramiye alacakları bakımından 31.12.2004 tarihinden daha sonra doğan miktarlar bakımından yasal faize karar verilmek üzere  kararın bozulması gerekmiştir.    .
Bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faize hükmedilen bazı davalarda verilen kararlar faiz açısından açıkça temyiz edilmediğinden onanmıştır. 
       SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 21.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   Başkan                    Üye                      Üye                          Üye                        Üye
M.Kılıçoğlu            S.Özfırat            Ö.H.Tuna               R.C.Hanedan         M.Çamur