GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRET İ(HMK.ya göre)

              T.C.
    YARGITAY
10.Hukuk Dairesi

Esas                   Karar
2012/13950        2012/13692

Y A R G I T A Y  İ L Â M I www.neohukuk.net

Dava, davacının 1479 sayılı Kanun kapsamında hizmet süresinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddine ve dosyanın Balıkesir İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi .... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun, esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri başlıklı 331. maddesindeki, "... (2) Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder..." hükmü gözetilerek, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Balıkesir İş Mahkemesine gönderilmesine, 1.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, yargılama giderlerinin ve harcın yetkili mahkemece dikkate alınmasına dair verilen kararda; davalı Kurum lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi isabetsizdir. Ayrıca, yasal süre içerisinde gönderme istenmeme durumu gözetilmeksizin yargılama gideri konusunda yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

Ne var ki; bu aykırılıkların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesinde yer alan 1086 sayılı Yasanın temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmasının gerektiğine ilişkin düzenleme gereğince) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Hüküm fıkrasının 3. paragrafındaki "Deliller toplandıktan sonra yetkisizlik kararı verildiği anlaşıldığından, yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdiren 1.200,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" şeklindeki ibare ve rakamların silinmesine; hükmün 4. paragrafındaki "Yargılama giderlerinin ve harcın yetkili mahkeme tarafından dikkate alınmasına," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Davaya görevli mahkemede devam edilmez ise talep üzerine yargılama gideri konusunda karar verilmesine," ibaresinin yazılarak eklenmesine ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 10.07.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.


       Başkan                         Üye                       Üye                 Üye                  Üye
Süleyman Caner             F.Arkan              A.İnceman           Ç.Şen          T.Akdamar