5271 SAYILI CMK'NIN 223. MADDESİNİN 7. FIKRASINDA YER VERİLEN "…AYNI FİİL NEDENİYLE, AYNI SANIK İÇİN ÖNCEDEN VERİLMİŞ BİR HÜKÜM VEYA AÇILMIŞ BİR DAVA VARSA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLİR." HÜKMÜ KARŞISINDA; SANIKLAR HAKKINDA DAHA ÖNCE AYNI FİİL NEDENİ
YARGITAY
7. Ceza Dairesi 2009/1174 E.N , 2012/1435 K.N.
            www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ
DAVANIN REDDİ

Özet
5271 SAYILI CMK'NIN 223. MADDESİNİN 7. FIKRASINDA YER VERİLEN "…AYNI FİİL NEDENİYLE, AYNI SANIK İÇİN ÖNCEDEN VERİLMİŞ BİR HÜKÜM VEYA AÇILMIŞ BİR DAVA VARSA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLİR." HÜKMÜ KARŞISINDA; SANIKLAR HAKKINDA DAHA ÖNCE AYNI FİİL NEDENİ İLE AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMADIĞI VE DİĞER DOSYADA YARGILANAN SANIĞIN BAŞKA BİR KİŞİ OLDUĞU GÖZETİLMEDEN MÜKERRERLİK NEDENİYLE KAMU DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Aynı tarihli eylem nedeniyle Derya hakkında açılan davanın kesinleşip kesinleşmediği tespit edilerek kesinleşmiş ise onaylı örneğinin dosya arasına konulması, kesinleşmemiş ise dosyaların birleştirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi,

2- 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesinin 7. fıkrasında "…Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir." hükmü karşısında sanıklar hakkında daha önce aynı fiil nedeni ile açılmış bir dava bulunmamasına rağmen, mahkemece 2006/15 esas sayılı dosyada yargılanan sanığın başka bir kişi olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla sonucuna göre hüküm kurulması yerine, mükerrerlik nedeniyle kamu davasının reddine karar verilmesi;

3- Atılı eylemi düzenleyen 2813 sayılı Yasa'nın 32. maddesi, hükümden sonra 10.11.2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Yasa'nın 66. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, aynı Yasa'nın 63. maddesinde yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, anılan düzenleme karşısında 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesi uyarınca lehe olan yasanın belirlenip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulanan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 02.02.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.