SİGORTA POLİÇESİNDE MANEVİ TAZMİNATLAR DA TEMİNAT ALTINA ALINDIĞINDAN, DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ MANEVİ TAZMİNATTAN DA SORUMLU TUTULMALIDIR.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi 2011/1086 E.N , 2012/1637 K.N.
            www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
MANEVİ TAZMİNAT

Özet
SİGORTA POLİÇESİNDE MANEVİ TAZMİNATLAR DA TEMİNAT ALTINA ALINDIĞINDAN, DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ MANEVİ TAZMİNATTAN DA SORUMLU TUTULMALIDIR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı Abdullah'ın sürücüsü, davalılar Medine ve İsmail'in işleteni olduğu ve davalı E… İ… Sigorta A.Ş.'ye ZMSS ve kasko poliçesi ile sigortalı olan aracın davacıların desteği Kamile'ye çarparak ölümüne sebep olduğunu bildirerek defin masrafı 1.000 TL, davacı Ömer için 5.000 TL, Hatice için 5.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile her iki davacı için 25.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden başlayacak yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah ile davacı Hatice için talebini 18.553,99 TL'ye yükseltmiştir.

Davalı E… İ… Sigorta vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Davalılar Abdullah, Medine ve İsmail vekili ise sürücünün kusuru bulunmadığını, istenen tazminat tutarlarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, ölen Kamile'nin geliri asgari ücret üzerinden hesaplanarak davacı Hatice için 8.511,01 TL, Ömer için 843,02 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile her iki davacı için 7.500'er TL manevi tazminatın davalılar Medine, Abdullah ve İsmail'den kaza tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporundan belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde BK'nın 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Kaza yapan aracın, davalı E… İ… Sigorta tarafından ZMSS ve İMSS poliçesi ile sigortalandığı, İMSS poliçesinde manevi tazminatların teminat altına alındığı belirtilmesine rağmen mahkemece hükmedilen manevi tazminattan davalı sigorta şirketinin de sorumlu tutulması gerekirken manevi tazminatın sadece davalılar Abdullah, Medine ve İsmail'den tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

S o n u ç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 15.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.