ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ DURUŞMA LİSTESİ VE SAATİ
YARGITAY
16. Hukuk Dairesi 2010/7601 E.N , 2010/7802 K.N.
                    www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ DURUŞMA LİSTESİ VE SAATİ

Özet
MAHKEMENİN HER DAVA DOSYASI İÇİN DEĞİŞİK SAATLER BELİRLEYEREK DURUŞMALARA DEVAM ETMEK, BÖYLELİKLE TARAFLARA VE VEKİLLERİNE MEŞRU VASITA VE YOLLARDAN FAYDALANMAK SURETİYLE YARGI MERCİLERİ ÖNÜNDE DAVACI VEYA DAVALI OLARAK İDDİA VE SAVUNMA İLE ADİL YARGILANMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GÜVENCESİNİ VERMEK VE TARAFLARIN USUL HÜKÜMLERİNE RİAYET EDİP ETMEDİKLERİNİN DENETİMİNİ MÜMKÜN KILMAK YERİNE, BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İÇİN TEK SAAT VERİLMEK SURETİYLE YARATILAN BELİRSİZLİK NEDENİYLE TARAFLARDAN BİRİ ALEYHİNE HAKSIZ BİR SONUCA SEBEBİYET VERİLMEMESİ AÇISINDAN, TARAFLARI GELMEYEN DAVALARIN DURUŞMALARININ BİTMESİ MUHTEMEL VEYA MÜMKÜN OLAN EN SON SAAT BEKLENEREK, SONUCUNA GÖRE MÜŞTEKİLERİNİN ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanık Hüseyin hakkında açılan davada İİK'nın 349. maddesi gereğince müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Baş-savcılığı'nın bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, gereği görüşüldü:

01.06.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin "Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri" başlıklı "Üçüncü Kısım'ın" "Birinci Bölüm"ünün 46/d maddesi uyarınca tutulması zorunluluğu bulunan "duruşma günleri defteri", aynı Yönetmeliğin 50. maddesinin birinci fıkrasında, "mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin bir sıra dahilinde yazıldığı defter" olarak tarifi yapılmış, yine aynı Yönetmeliğin "Duruşma listesi" başlıklı 81. maddesinde de, "Duruşmalı işlerde mübaşir tarafından mahkemesi; mağdur, şikayetçi ve sanık ile vekillerinin isimleri ve duruşma tarih ve saati yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir ve bu liste duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu listelerin bir sureti ayrı bir dosyada saklanır." hükümleri dikkate alındığında, mahkemenin her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 36. maddesindeki "...meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı merciileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip..." olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün kılmak yerine, büyük çoğunluğu (1. sıradan 42. sıradaki dava dosyasına kadar) için tek saat verilmek suretiyle (14.00) yaratılan bu belirsizlik nedeniyle taraflardan biri aleyhine haksız bir sonuca sebebiyet verilmemesi açısından, tarafları gelmeyen davaların duruşmalarının bitmesi muhtemel veya mümkün olan en son saat beklenerek, sonucuna göre müştekilerinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 27.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.