SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU MARUZ KALDIĞI MESLEKTEKİ KAZANMA GÜÇ ORANININ TESPİTİ MAHKEMENİN ÖN SORUN OLARAK ÇÖZÜMLEYECEĞİ VE DAVA KOŞULU OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR DURUM OLUP, BU ORANIN TESPİTİNİN İSE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILACAĞI, BU
YARGITAY
21. Hukuk Dairesi
2010/6015 E.N , 2012/1132 K.N.
                 www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

ÖN SORUN
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Özet
SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU MARUZ KALDIĞI MESLEKTEKİ KAZANMA GÜÇ ORANININ TESPİTİ MAHKEMENİN ÖN SORUN OLARAK ÇÖZÜMLEYECEĞİ VE DAVA KOŞULU OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR DURUM OLUP, BU ORANIN TESPİTİNİN İSE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAPILACAĞI, BU ORANIN TESPİTİNDE OLUŞACAK UYUŞMAZLIKLARIN "ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ'NDEKİ" HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ÖNCELİKLE SSK MALULİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN, İTİRAZ HALİNDE SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU'NDAN GEREKTİĞİNDE ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINARAK ÇÖZÜMLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, iş kazasına uğrayan davacının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun 24.01.2007 tarihli ancak başka bir kişiye ait sağlık kurulu raporu değerlendirilerek maddi ve manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 5.000,00 TL manevi tazminatın ve 1.760,00 TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsiline karar vermiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; E… Üniversitesi Adli Tıp Anabilimdalı'nın 16.04.2007 tarihli raporundan "davacının %22 oranında malul kaldığı, tıbbi iyileşme süresinin 3 ay olarak belirlendiği", Sağlık Bakanlığı T… Hastanesi Sağlık Kurulu'nun 05.12.2007 tarihli raporu ile "maluliyetinin bu-lunmadığı" hususlarının bildirildiği anlaşılmıştır.

Sigortalının iş kazası sonucu maruz kaldığı meslekteki kazanma güç oranının tespiti bu davada mahkemenin ön sorun olarak çözümleyeceği ve dava koşulu olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu oranın tespitinin ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacağı yasal düzenlemeler gereği olup, bu oranın tespitinde oluşacak uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği ise dava tarihinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa'nın 109 ve halen yürürlükte olan 5510 sayılı Yasa'nın 95. maddesinde düzenlenmiştir. Kısaca yöntemince belirlenmiş bir iş göremezlik oranı bulunmadığı halde maddi ve manevi tazminata karar verildiği açıktır.

Yapılacak iş, davacının maluliyetinin saptanması açısından, daha önce tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarındaki tüm bilgi ve belgelerin getirtilerek 5510 sayılı Yasa'nın 95. maddesi ile "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'ndeki" hükümler çerçevesinde öncelikle SSK Maluliyet Dairesi Başkanlığı'ndan, itiraz halinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'ndan, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

S o n u ç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 06.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.