BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULUNCA ŞİKAYETÇİNİN BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDA İSTEDİĞİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN BELİRTİLMESİNE RAĞMEN, BU BELGELERİ HAKLI BİR GEREKÇE OLMAKSIZIN VERMEYEREK SÖZ KONUSU HAKKIN KULLANILMASININ ÖNLEN
T.C.
DANIŞTAY
1. Daire
2011/71 E.N ,
2011/276 K.N.
                www.neohukuk.net

Özet
BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULUNCA ŞİKAYETÇİNİN BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDA İSTEDİĞİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN BELİRTİLMESİNE RAĞMEN, BU BELGELERİ HAKLI BİR GEREKÇE OLMAKSIZIN VERMEYEREK SÖZ KONUSU HAKKIN KULLANILMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK EYLEMİN, İLGİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASINI GEREKTİRECEK NİTELİKTE BULUNDUĞU HAKKINDA.

İçtihat Metni

Hakkında Ön inceleme Yapılan: … Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılan için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanının 21.12.2010 tarih ve 2010/3 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi … vekili Av. …

Soruşturulacak Eylem : … hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin ön inceleme raporu ve eki belgeleri Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun 16.9.2010 tarih ve 2010/1515 sayılı kararına rağmen vermemek

Eylem Tarihi : 2010 yılı

Sağlık Bakanlığının 7.1.2011 tarih ve 234 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Sağlık Bakanının 21.12.2010 tarih ve 2010/3 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Hüseyin Aydın'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 4 üncü maddesinde, herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu, 5 inci maddesinde, kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü oldukları, 14 üncü maddesinde bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek, kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı … hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Müfettişleri tarafından ön inceleme raporu hazırlandığı, Sağlık Bakanı tarafından anılan ön inceleme raporuna istinaden söz konusu kişi hakkında 30.6.2009 tarih ve 5 sayılı soruşturma izni verilmesi kararının verildiği, bu esnada şikayetçi vekili tarafından ön inceleme raporu ve eklerinin birer örneğinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre kendisine verilmesinin talep edildiği, bu talebin Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildiği, şikayetçi vekilinin Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna itirazda bulunduğu, anılan Kurulun 20.5.2010 tarih ve 787 sayılı kararı ile talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz bir örneğinin başvuru sahibinin erişimine açılması yönünde karar verildiği, Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.5.2010 tarih ve 4676 sayılı yazısı ile ön incelenme raporunun şikayetçi vekiline gönderildiği, Sağlık Bakanı tarafından anılan ön inceleme raporuna istinaden şikayetçi hakkında 30.6.2009 tarih ve 5 sayılı soruşturma izni verilmesi kararına şikayetçi vekili tarafından itiraz edildiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesince … hakkında Sağlık Bakanı yerine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararın kaldırılması ve yeniden bir karar verilmek üzere iadesine karar verildiği, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından aynı soruşturmaya ilişkin yeniden hazırlanan ön inceleme raporuna istinaden … hakkında soruşturma izni verilmesi kararının verildiği, şikayetçi vekili tarafından yeni tarih ve sayılı ön inceleme raporunun bir örneğinin kendisine verilmesi istemiyle Teftiş Kurulu Başkanlığına yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna yeniden itirazda bulunması sonucunda Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu tarafından anılan bilgi ve belgelerin erişime açılması yönünde 16.9.2010 tarih ve 2010/1515 sayılı kararın verilmesine rağmen Teftiş Kurulu Başkanı tarafından söz konusu bilgi ve belgelerin Cumhuriyet Savcılığına da intikal etmesi gerekçe gösterilerek şikayetçi vekiline verilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunca şikayetçinin bilgi edinme hakkı kapsamında istediği bilgi ve belgelerin verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen bu belgeleri haklı bir gerekçe olmaksızın vermeyerek söz konusu hakkın kullanılmasının önlenmesine yönelik eylemin, ilgili hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Sağlık Bakanının 21.12.2010 tarih ve 2010/3 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Sağlık Bakanlığı ve itiraz eden şikayetçi vekiline gönderilmesine 10.2.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.