DAVANIN KONUSUZ KALMASI HACZİN KALDIRILMASI İSTİHKAK DAVASI
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi 2011/11274 E.N , 2012/350 K.N.
            www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

DAVANIN KONUSUZ KALMASI HACZİN KALDIRILMASI İSTİHKAK DAVASI

Özet
DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SATIN ALDIĞI PLASTİK KAYNAK MAKİNASI İLE DAVA DIŞI BİR ŞİRKETE AİT ARACIN HACZEDİLDİĞİ, İSTİHKAK DAVASI AÇILARAK HACZİN KALDIRILMASI İSTENDİĞİ, MAHKEMECE DAVA KONUSU MAHCUZLARIN ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDA İMZALANAN İCRA TAKİBİNE DAYANAK REHİN SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KALDIĞI, ÜZERLERİNDE MARKA VE ETİKETLERİN SÖKÜLEREK BORÇLUYA AİT KAMYONLARLA GÖTÜRÜLMEK İSTENİRKEN HACZEDİLDİĞİ, ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN DANIŞIKLI İŞLEMLER YAPILDIĞI İDDİASIYLA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞSE DE BAŞKA BİR MAHKEME KARARIYLA TAKİP BORÇLUSU ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLDİĞİNDEN, BORÇLU HAKKINDAKİ TAKİPLER VE HACİZLER HÜKÜMDEN SONRA DÜŞMÜŞ, DAVA KONUSUZ KALMIŞTIR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı 3. kişi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı (üçüncü kişi) vekili, Denizli Beşinci İcra Müdürlüğü'nün 20058629 Esas sayılı dosyasında üçüncü kişinin İstanbul'dan satın aldığı 4 adet HF plastik kaynak makinesi ile Denizli'den satın aldığı bir adet forkliftin dava ve takip dışı Y… Nakliyat Ltd. Şti.'ye ait 20 … 320 plakalı araç üzerinde hiç kimse yokken 12.04.2006'da haczedildiğini, belirterek istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı (alacaklı) vekili, davacı şirketin borçlunun çalışanları tarafından kurulmuş paravan şirket olduğunu, ticari işletme rehini kapsamında kalan malların alacaklıdan kaçırılması için danışıklı işlemler yaptıklarını, öte yandan sunulan faturaların istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmadığını belirterek davanın reddine ve tazminata karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Davalı (borçlu), usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi cevap da vermemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre: "Dava konusu mahcuzların alacaklı ile borçlu arasında imzalanan icra takibe dayanak rehin sözleşmesi kapsamında kaldığı, üzerlerindeki marka ve etiketlerin sökülerek borçluya ait kamyonlarla götürülmek istenirken haczedildiği, alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı işlemler yapıldığı, öte yandan davacının sunduğu faturaların takip tarihinden kısa bir süre sonra düzenlendiği ve istihkak iddiasını kanıtlamaya elverişli olmadığı" gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı 3. kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, üçüncü kişinin İİK'nın 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı "istihkak" davası niteliğindedir.

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18.02.2009 gün, 564-33 sayılı kararı ile takip borçlusu G… Plastik Ltd. Şti.'nin iflasına karar verilmiş, temyiz incelemesi sonucunda hüküm 29.03.2010'da kesinleşmiştir. Böylece borçlu hakkındaki takipler ve hacizler İİK'nın 1932. maddesi uyarınca hükümden sonra düşmüştür.

Gelişen bu yeni durum karşısında konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına, maktu karar ve ilam harcı ile yargılama giderleri ve nispi vekalet ücretinin davanın açılmasına neden olan tarafa yükletilmesine karar verilebilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

2- Bozma neden ve şekline göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesi gerekli görülmemiştir.

S o n u ç: Davacı üçüncü kişi vekilinin yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı 3. kişiye geri verilmesine 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.