KASTEN YARALAMA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ
YARGITAY
1. Ceza Dairesi 2008/8219 E.N , 2012/623 K.N.
            www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

KASTEN YARALAMA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ

Özet
MAĞDURUN; ORGANLARINDAN BİRİNİN İŞLEVİNİ SÜREKLİ ZAYIFLATACAK, HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK VE HAYAT FONKSİYONLARINI AĞIR (4) DERECEDE ETKİLEYECEK NİTELİKTE YARALANDIĞI VE TCK'NIN 861. MADDESİ İLE YAPILAN UYGULAMA SIRASINDA, TEMEL CEZANIN 1 YIL HAPİS CEZASI OLARAK BELİRLENDİĞİ OLAYDA, EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN ORGAN İŞLEVİNİN SÜREKLİ ZAYIFLAMASI, MAĞDURUN YAŞAMSAL TEHLİKE GEÇİRMESİ NEDENİYLE SUÇTA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN VARLIĞI NEDENİYLE TEMEL CEZA ÜST SINIRA YAKLAŞILARAK BELİRLENMELİ VE 5237 SAYILI TCK'NIN 861, 863-E, 871-A,D, 29 VE 62. MADDELERİ UYARINCA UYGULAMA YAPILMALIDIR.


İçtihat Metni

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Adnan'ın mağdurlar Oktay ve Serkan'ı kasten yaralama, 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ve yaralama suçları yönünden tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçeler ile değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yasal savunma koşullarının varlığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a) Sanık Adnan'ın mağdur Oktay'ı kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden,

Mağdurun, organlarından birinin işlevini sürekli zayıflatacak, hayati tehlike geçirecek ve hayat fonksiyonlarını ağır (4) derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası içeren TCK'nın 861 maddesi ile yapılan uygulama sırasında, temel cezanın 1 yıl hapis cezası olarak belirlendiği olayda, en ağır cezayı gerektiren organ işlevinin sürekli zayıflaması, mağdurun yaşamsal tehlike geçirmesi suçu nedeniyle 871-a-d maddesi esas alınarak 5237 sayılı TCK'nın 861, 863-e, 871-a,d, 29 ve 62. maddeleri uyarınca uygulama yapılmasıyla yetinilmesi ve suçta birden fazla nitelikli halin varlığı nedeniyle temel cezanın üst sınıra yaklaşılarak belirlenmesi yerine, 5237 sayılı TCK'nın 871-a-d maddesi uyarınca belirlenen ceza üzerinden 873 maddesiyle artırım yapılması,

b) Sanık Adnan hakkında mağdur Serkan'ı kasten yaralama ve 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarından kurulan hükümler yönünden,

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinin gerekmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), CMUK'nın 326son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının korunmasına 08.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.