KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ TALEBİ AVUKATLIK ÜCRETİ/YARGILAMA GİDERLERİ ÇALIŞMALARIN TESPİTİ TALEBİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 21


Tarih 10.10.2011
Esas No 2011/11348
Karar No 2011/7840
                        www.neohukuk.net
KURUMA EKSİK BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ TALEBİ AVUKATLIK ÜCRETİ/YARGILAMA GİDERLERİ ÇALIŞMALARIN TESPİTİ TALEBİ

Özet

Dava, davalı Kuruma eksik bildirilen çalışmaların tespitine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma kararı uyarınca araştırma yapılarak Kuruma bildirilen süre dışında toplam … günlük sürenin tespitine karar verilmekle, dava kısmen kabul edilmiştir. Davalılar yararına avukatlık ücreti verilmesi ve yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılması, davacı yararına hükmedilen avukatlık ücretinin her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesi gerekir. Kabul şekli bakımından da yargılama giderlerinin her iki davalıdan alınmasına karar verilmesi gerekirken, yalnızca davalı Belediyeden alınmasına karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.
Dava, davalı Kuruma eksik bildirilen çalışmaların tespitine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma kararı uyarınca araştırma yapılarak Kuruma bildirilen süre dışında toplam … günlük sürenin tespitine karar verilmekle, dava kısmen kabul edilmiştir. Davalılar yararına avukatlık ücreti verilmesi ve yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılması, davacı yararına hükmedilen avukatlık ücretinin her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesi gerekir. Kabul şekli bakımından da yargılama giderlerinin her iki davalıdan alınmasına karar verilmesi gerekirken, yalnızca davalı Belediyeden alınmasına karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.İçerik

DAVA : Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Osman Bülbül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükümün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- )Dava, davacının 1.4.1995- Nisan 2004 tarihleri arasında davalı Belediye ye ait işyerinde kesintisiz olarak çalıştığı iddiasına dayalı davalı Kuruma eksik bildirilen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, uyulan bozma kararı uyarınca araştırma yapılarak davacının imzasını taşıyan ücret bordroları, tespiti istenen tarihler arasında görev yapan Belediye Başkanı, takip memuru, belediye yazı işleri memuru ve Belediyede görev yapan tanıklar ile bordrolarda geçen tanıklar dinlenerek bilirkişi raporuna göre davacının imzasını taşıyan aylık ücret bordroları ile bildirilen süreler nazara alınarak bildirilen sürelerin dışlanarak, davacının Mart 1995 -Nisan 2004 dönemi arasında 949 gün çalışmasının tespitine karar verilmiştir.

Mahkeme bozma kararı gereği yerine getirilerek tespit istenen döneme ait aylık ücret bordroları ve tanık ifadelerine göre davacının 1995 yılında 300 gün, 1996 yılında 300 gün, 1997 yılında 300 gün, 1998 yılında 335 gün, 1999 yılında 270 gün, 2000 yılında 180 gün, 2001 yılında 120 gün, 2002 yılında 270 gün, 2003 yılında 300 gün, 2004 yılında 60 gün çalıştığının kabulüyle,

Kuruma bildirilen süre dışında toplam 949 günlük sürenin tespitine karar verilmekle dava kısmen kabul edilmiş olmakla davalılar yararına avukatlık ücreti verilmesi ve yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması, ayrıca davacı yararına hükmedilen avukatlık ücretinin her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesi gerekirken yalnızca davalı Belediyeden alınmasına karar verilmiş olması, kabul şekli bakımından da yargılama giderlerinin her iki davalıdan alınmasına karar verilmesi gerekirken, yalnızca davalı Belediyeden alınmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden H.U.M.K.nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı, düzeltilerek onanmalıdır.