KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞTIRILARAK CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN HESAPLANMASI MAHKUMİYET SÜRESİNİN YARISININ İYİ HALLE GEÇİRİLMESİ
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 3


Tarih 14.12.2011
Esas No 2011/17907
Karar No 2011/23270
                         www.neohukuk.net
KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞTIRILARAK CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN HESAPLANMASI MAHKUMİYET SÜRESİNİN YARISININ İYİ HALLE GEÇİRİLMESİ

Özet

İki yıl veya daha az süre ile hapis cezasına mahkum olanlardan, hükümlülük süresinin yarısını iyi halle geçirenlerin,istekleri bulunmak koşulu ile kendilerinin veya yasal temsilcilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkumiyet sürelerinin geriye kalan yarısının kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına mahkemece karar verilebilir. Hükümlülük süresinin ceza infaz kurumunda geçen şartla tahliye süresi esas alınmak suretiyle hesaplanması gerekir.İçerik

DAVA : Hükümlünün,Yalova Ağır Ceza Mahkemesinin 15.10.2010 tarihli ve 2010/1727 değişik iş sayılı içtima kararına konu 9 ay 30 gün hapis cezasının infazı sırasında,hükümlünün mahkumiyet süresinin yarısını iyi halle geçirmesi sebebiyle mahkumiyet süresinin geri kalan yarısını (bihakkın tahliye tarihine kadar-143 gün)kamuya yararlı temizlik işlerinde çalışarak geçirmesine dair aynı mahkemenin 02.02.2011 tarihli ve 2007/51 esas,2009/170 sayılı ek kararını müteakip,hükümlünün mahkeme kararında belirtilen çalışma esasları ile rejimlere uymaması sebebiyle geri kalan 107 günlük sürenin aynen çektirilmesine ilişkin aynı mahkemenin 05.04.2011 tarihli ve 2007/51 esas,2009/170 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 15.04.2011 tarihli ve 2011/550 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 23.08.2011 tarih ve 2011/10891-44407 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26.09.2011 tarih ve 2011/270896 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/4.maddesindeki “iki yıl veya daha az süre ile hapis cezasına mahkum olanlardan, hükümlülük süresinin yarısını iyi halle geçirenlerin,istekleri bulunmak koşulu ile kendilerinin veya yasal temsilcilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkumiyet sürelerinin geriye kalan yarısının kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına mahkemece karar verilebilir.” hükmünde geçen hükümlülük süresinin ceza infaz kurumunda geçen şartla tahliye süresi esas alınmak suretiyle hesaplanması gerekirken sanık aleyhine olacak şekilde hükümlülük süresinin hesaplanmasında bihakkın tahliye tarihinin esas alındığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.