KAMBİYO SENEDİNİN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ- TİCARİ DAVA KAVRAMI- GÖREVLİ MAHKEMENİNN TESPİTİ- KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI- GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 02.12.2011
Esas No 2011/13181
Karar No 2011/16340
                                 www.neohukuk.net
- KAMBİYO SENEDİNİN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ İSTEMİ- TİCARİ DAVA KAVRAMI- GÖREVLİ MAHKEMENİNN TESPİTİ- KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI- GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ

Özet

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN HUSUSLARDAN DOĞAN HUKUK DAVALARI TİCARİ DAVA SAYILIR. BİR YERDE TİCARET MAHKEMESİ VARSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN VAZİFESİ İÇİNDE BULUNAN VE TİCARİ SAYILAN DAVALARA TİCARET MAHKEMESİNDE BAKILIR. KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA SULH HUKUK MAHKEMELERİ DEĞİL TİCARET MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR. KALDI Kİ 01.07.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DA BU TÜR İŞLERDE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. BU DA YASA KOYUCUNUN İRADESİNİN BU TÜR İŞLERDE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI GEREKTİĞİ YOLUNDA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. İSTEMLE İLGİLİ İŞE BAKMA GÖREVİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE AİT OLMASINA RAĞMEN GÖREVSİZLİK VE DOSYANIN GÖREVLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE DAİR VERİLEN MAHKEME KARARININ BOZULMASINA KARAR VERMEK GEREKMİŞTİR.İçerik

Dava: Hasımsız olarak görülen davada … Ticaret Mahkemesi’nce verilen … tarih ve … sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Numan Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin kayıp edilerek zayi olduğunu ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, HMK’nun 382/10-e maddesi uyarınca çek iptal davasında sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep ve kesinleşme halinde dosyanın … Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

İstem, kambiyo senedinin zayii nedeniyle iptaline ilişkindir.

Mahkemece 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nun 383. maddesi uyarınca çek iptal davalarının sulh hukuk mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

HMK’nun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işleri ile ilgili olarak aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağı öngörülmüştür.

Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Yine aynı Yasanın 5/2. maddesi uyarınca bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve TTK’nun 4. maddesinde ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılır. Bu nedenle TTK’nun 669 ve devamı maddelerinde düzenlenen kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda HMK’nun 383. maddesinde öngörülen aksine düzenleme bulunduğundan sulh hukuk mahkemeleri değil ticaret mahkemeleri görevlidir. Kaldı ki 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 757/1. maddesinde de bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu da yasa koyucunun iradesinin bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yolunda olduğunu göstermektedir. Açıklanan bu nedenle istemle ilgili işe bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen görevsizlik ve dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine dair verilen mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.