ERKEN ÖDEME KOMİSYONU VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ADI ALTINDA YENİDEN ÜCRET TALEP EDİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRILIĞI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ VE KREDİ YAPILANDIRMASI İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ- BORÇ YAPILANDIRMASINI KABUL EDEN BANKA
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 15.12.2011
Esas No 2011/9823
Karar No 2011/19204
                             www.neohukuk.net
- HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ VE KREDİ YAPILANDIRMASI İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ- BORÇ YAPILANDIRMASINI KABUL EDEN BANKA- ERKEN ÖDEME KOMİSYONU VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ADI ALTINDA YENİDEN ÜCRET TALEP EDİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRILIĞI

Özet

BANKAYI YENİDEN YAPILANDIRMAYA ZORLAMAK YASAL OLARAK MÜMKÜN OLMAMAKLA BİRLİKTE BANKA KENDİ İNİSİYATİFİYLE YAPILANDIRMAYI KABUL ETTİĞİNE GÖRE TÜKETİCİYE YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ FAİZ ORANINI HER ŞEY DAHİL OLMAK ÜZERE NET BİÇİMDE VE KALAN SÜRE İÇİN ÖDENECEK TAKSİT TUTARINI BİLDİREREK YAPMAK ZORUNDADIR. BORÇ YAPILANDIRMASINI KABUL EDEN BANKANIN ERKEN ÖDEME KOMİSYONU ADI ALTINDA VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ADI ALTINDA YENİDEN ÜCRET TALEP ETMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. DOSYA İÇERİSİNDE TOPLANAN TÜM DELİLLER, HAKEM HEYETİ KARARI, KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ, ÖDEME PLANI, BİLİRKİŞİ RAPORU VE TÜM DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE, FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE BANKANIN YENİDEN YAPILANDIRMA TALEBİNİ KABUL ETTİĞİ, BU NEDENLE MASRAF, KOMİSYON ADI ALTINDA ÜCRET TALEP ETMESİNİN USUL VE YASAYA UYGUN OLMADIĞI, AKSİ HALİN HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDE OLACAĞI, YAPILANDIRMANIN TÜMÜYLE BANKANIN İNİSİYATİFİNDE OLDUĞU, BU İŞLEM KABUL EDİLDİĞİNDEN AYRICA MASRAF VE KOMİSYON TALEBİNİN USUL VE YASAYA UYGUN OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, DAVANIN KABULÜNE, HAKEM HEYET KARARININ İPTALİNE, DAVA KONUSU …..TL.’NİN DAVALIDAN TAHSİLİME, DAVACI TARAFA ÖDENMESİNE KARAR VERMEK GEREKMİŞTİR.İçerik

Taraflar arasındaki tüketicinin hakem kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No: 2010/858
Karar No: 2011/309
Dava Tarihi: 20/08/2010
Karar Tarihi: 14.04.2011

Yapılan yargılama sonucunda iddia davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında davalı banka müşterisi olduğunu, 27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine bankanın % 2 erken ödeme ücreti 1.545,00-TL ve ödeme planı değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın iadesi için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti’ne müracaat ettiğini, Hakem Heyeti’nin 09.08.2010 tarih ve 10 sayılı kararı ile talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız şekilde tahsil ettiği 1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA:
Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu, banka uygulamasının sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını, erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının yasaya uygun olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

YARGILAMA GEREKÇESİ

Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi yapılandırması için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077 S. K. m 1, 2, 3, 10, 10/B, 23, 30)

Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı, konut kredisi sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği, bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.

Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 09/08/2010 tarih ve 10 sayılı kararı ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun’un 10/B maddesi gereği tüketicinin 1.930,00 TL. yapılandırma ücretine ilişkin talebinin reddine karar vermiştir.

Bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir. (4077 S. K. m. 3/e) Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya kamu tüzel kişileri de satıcı sayılır. (4077 S. K. m. 3/g)

Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır. (4077 S. K. m. 3/h) Mevcut davada taraflar arasın da ki hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir. (4077 S. K. m. 10, 10/B, 23. 30)

Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri de görevlidir. Ancak dava değeri itibarı ile verecekleri kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil mahiyetinde olacaktır.

Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman komisyon ve masraf miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki düşme nedeniyle banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon istenip istenemeyeceği konusundadır.

4077 S. K. 6. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi için;

1) Satıcı tarafından müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması.
2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması.
3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir.

Taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme incelendiğinde, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme de bu konuda hüküm olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E. 2008/2982 sayılı kararı.)

Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının aylık 1,28 faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı, aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.

Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu raporlarında:

Taraflar arasında 27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00 TL. olduğunu, 30 aylık ödemeden sonra faiz oranının % 0,89 oranına indirilerek ödeme konusunda tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim, konut finansman kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu bildirmişlerdir.

Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup, teknik değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.

4077 S. K. m. 10/B maddesinin 14. fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti % 2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin vadesinden önce erken ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde banka % 2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep edebilir. Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı gerekçesini tüketiciye bildirmesi zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz oranında kendiliğinden ve talep üzerine yaptıkları indirimlerdir.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdikleri görülmektedir.

Tüketici Kanunu’nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf komisyon ve diğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir.

Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şan niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL.’nin davalıdan tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM

1-) Davanın KABULÜNE,

2-) Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 09.03.2010 tarih ve 30 sayılı kararının İPTALİNE,

3-) Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa ÖDENMESİN E,

4-) Davacı taraf kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T. uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.

5-) Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL. dava açma, 12,00 TL. P.P., 300,00 TL. bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 322,00 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.

6-) Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

7-) Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL. başvuru ve 114,64 TL. nispi karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 133,04 TL. harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.