Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi...
YARGITAY
4. Ceza Dairesi 2012/3161 E.N , 2012/5475 K.N.
          www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ

İçtihat Metni

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ;

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tipine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak,

Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. maddesi delaletiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık U... U… müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye uygun olarak, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık yararına 310 lira maktu vekalet ücretinin hazineden tahsiline, biçiminde DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Yasaya uygun bulunan hüküm, bu bağlamda ONANMAK suretiyle 5320 sayılı Yasanın 8/1.madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CYY.nın 322.maddesi uyarınca davanın esasına, 07.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.