SİGORTA ŞİRKETİ, YARGILAMA GİDERİ, VEKALET ÜCRETİ SORUMLULUĞU
T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/12693
KARAR NO : 2011/10952
 
 
                                         www.neohukuk.net

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Finans Sigorta AŞ vekili süresi dışında davalı Anadolu Sigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve Zorunlu ve ihtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı olduğu aracın davacı İsmail Çelik İdaresinde bulunan araca çarptığını, davacı İsmail ve eşi Hediye’nin yaralandığını uzun süre tedavi gördüklerini, İsmail’in felç olması nedeniyle yürüyemediğini, diğer davacıların Hediye ve İsmail’in çocukları olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere İsmail ve Hediye için ayrı ayrı 1.000 TL geçici işgöremezlik, 1.000 TL daimi iş göremezlik, 1.000 TL tedavi ve bakıcı gideri, 7.500 TL manevi tazminat ile diğer davacılar için ayrı ayrı 1.000 TL manevi tazminatın sigorta şirketleri poliçe limiti ile sorumlu olmak üzere kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece davacı Hediye Çelik’in davasının tefrikine karar verilmiştir.
Birleştirilen dosya davacısı İsmail Çelik vekili davalı Finans Sigorta A.Ş tarafından işgücü kaybına ilişkin teminat limiti olan 40.000 TL ödendiğini, Anadolu Sigorta A.Ş tarafındna da 15.711 TL ödeme yapıldığını belirterek 34.000 TL işgücü kaybı tazminatının davalı Mustafa Köylü ve Anadolu Sigorta A.Ş. den, 45.000 TL bakıcı gideri ve tedavi giderinin Mustafa Köylü ve Finans Sigorta A.Ş.'den tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, asıl dava yönünden,davacı İsmail Çelik’in 2.000 TL işgücü kaybı tazminatının davalı Anadolu sigorta A.Ş. ve Mustafa Köylü’den tahsiline, Finans Sigorta A.Ş. hakkındaki davanın reddine, 1.000 TL tedavi ve bakıcı giderinin davalılardan tahsiline, İsmail için 7.500 TL diğer davacılar için 1.000 TL. manevi tazminatın davalı Mustafa Köylü’den tahsiline, birleştirilen dosyada ise 34.000 TL iş gücü kaybı tazminatının Mustafa köylü ve Anadolu sigorta A.Ş. den tahsiline, sigorta şirketinin 14.288,91 TL'den sorumlu tutulmasına, 37.838,65 TL tedavi ve bakıcı giderinin davalı Mustafa Köylü ve Finans Sigorta A.Ş.'den tahsiline sigorta şirketinin 40.000 TL. poliçe limiti ile sorumlu tutulmasına karar verilmiş; hüküm, davalı Finans Sigorta A.Ş. vekili ve davalı Anadolu Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Mahkeme hükmü davalı Anadolu Sigorta A.Ş. vekiline 20.8.2010 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesinin, H.U.M.K.nun 432.maddesinde öngörülen 15 günlük yasal süre geçirildikten sonra 5.10.2010 tarihinde temyiz defterine kaydedilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 3/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtayca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
2-Davalı Finans Sigorta A.Ş. temyiz itirazları yönünden; Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
3-Davalı Finans Sigorta A.Ş. davalının zorunlu mali sorumluluk sigorta şirketidir. Davacı asıl dosyada maluliyetten kaynaklanan maddi tazminat tedavi gideri ve manevi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece asıl davada davalı Finans Sigorta 1.000 TL. ile sorumlu tutulmuştur. Bu hale göre davalının vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulduğu miktarın tazminata oranı dahilinde dağılımı gerekirken yazılı olduğu şekilde sigorta şirketinin hükmedilen tazminat miktarı ve yargılama giderlerinin tamamından diğer davalılar ile birlikte sorumlu tutulması doğru değil bozma nedeni ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden

6100 sayılı HMK.nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK.nun 438/7.maddesi gereğince hükmün düzeltilmesi uygun görülmüştür.
SONUÇ; Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Anadolu Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Finans Sigorta A.Ş. vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine 3 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm bölümünün A bendinin 4.5 ve 7. bendine “davalı Finans Sigorta A.Ş.nin sorumlu olduğu miktarın tazminata oranı dahilinde sorumlu tutulmasına" ibaresinin eklenerek düzeltilmesine ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Anadolu Sigorta AŞ ve Finans Sigorta AŞ'ye geri verilmesine 22.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.