HOR KULLANMA TAZMİNATI KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ VEKALET ÜCRETİ
YARGITAY
6. Hukuk Dairesi 2011/4957 E.N , 2011/6620 K.N.
             www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

HOR KULLANMA TAZMİNATI KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ VEKALET ÜCRETİ

İçtihat Metni


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı hor kullanma tazminatı ve kira alacağı davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı H… A… ve dahili davalı tarafından süresi içinde istenilmekle, gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine, belli günde temyiz eden davalı vekili Av.Can Tekin ve davacı vekili Av.Lokman Okumuş gelmediler. Dahili davalı Ş… Ç…'ın hazır bulunduğu görüldü. Hazır bulunanın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, 29.245.07 TL hor kullanma tazminatı ve 33.000 TL kira parasının tahsiline ilişkindir. Mahkemece, 46.683.80 TL tazminatın davalı H… A…'dan, 15.561.26 TL tazminatın da ihbar edilen Ş… Ç…'dan kaza tarihi olan 13.06.2007 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesi üzerine, hüküm davalı H… A… vekili ve ihbar edilen Ş… Ç… tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere. mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı H… A… vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı ıslah dilekçesi ile birlikte sonuç olarak 33.000 TL kira parası ve 29.245.07 TL hasar bedeli olmak üzere toplam 62.245.07 TL'nin tahsilini talep etmiş, mahkemece de kusur oranları çerçevesinde 46.683.80 TL'nin davalı kiracıdan tahsiline karar verilmiş olduğuna göre davanın davalı kiracı yönünden ret edilen kısmı üzerinden davada kendisini vekille temsil ettiren davalı kiracı yararına nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

2-İhbar edilen Ş… Ç…'ın taraf sıfatına ilişkin temyiz itirazlarına gelince ;

Davacı ile davalı H… A… arasında düzenlenen 19.05.2007 başlangıç tarihli ve bir ay süreli kira sözleşmesinin özel şartlar 4. maddesi gereğince kiralanan ekskavatörü kiralayan belediye personeli Ş… Ç… kullanacaktır. Kiralanan araç henüz kira sözleşmesi sona ermeden ve sürücü Ş… Ç… tarafından kullanılırken 13.06.2007 tarihinde kaza yapmıştır. Davacı işbu dava ile kiracı davalıdan araçta meydana gelen hasar bedelini, ödenmeyen bir aylık kira parasını ve aracın tamirat sebebiyle çalışamadığı döneme ilişkin onarım süresi kirasını talep etmiştir. Davalı kiracı ise kazanın meydana gelmesinde sürücüsünün kusurlu olduğunu belirterek davanın Ş… Ç…'a ihbar edilmesini talep etmiştir. Dava Ş… Ç…'a 28.01.2008 tarihinde ihbar olunmuştur. Ş… Ç… kazanın oluş biçimi ve kendisinin kusursuzluğuna ilişkin 24.02.2008 tarihinde dilekçe vermiş ise de 25.03.2008 tarihli oturumda davaya müdahale etmek istemediğini belirtmiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde sürücü Ş… Ç…'ın kazanın oluşumunda % 25 kusurlu olduğu belirtildiğinden davacının talep ettiği alacak ve tazminat kalemlerinin % 25'inin Ş… Ç…'dan tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Olayda davacı tarafından araç sürücüsü Ş… Ç…'a yönelik olarak açılmış bir dava bulunmamaktadır. Davalının talebi ile davanın kendisine ihbar edilmesi üzerine Ş… Ç… davaya müdahil olarak katılmak istemediğini bildirmiştir. Kaldı ki ıslah yolu ile dahi taraf değişikliği yapılması ya da mevcut davalıya başka bir davalının eklenmesi yasal olarak mümkün değildir. Bu durumda mahkemece ihbar edilen Ş… Ç… hakkında hiçbir hüküm kurulmaması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı H… A… ve ihbar edilen Ş… Ç…'ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarda ( 1 ) ve ( 2 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre ihbar edilen Ş… Ç…'ın sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.