KESİN SÜRE - TANIKLARIN DİNLENMESİ - EKSİK İNCELEME YAPILMASI - ARA KARARA GÖRE İŞLEM YAPILMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 2                 www.neohukuk.net


Tarih 16.03.2005
Esas No 2005/2252
Karar No 2005/4095

KESİN SÜRE - TANIKLARIN DİNLENMESİ - EKSİK İNCELEME YAPILMASI - ARA KARARA GÖRE İŞLEM YAPILMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 163

Özet
Kesin sürenin amacı, davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlamaktır. Davacı vekilinin ertelenmeye neden olmadan delillerini sunması karşısında, kesin mehilden beklenen amaç gerçekleştiğinden, tanıkların dinlenmesi konusunda verilecek ara kararına göre işlem yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.


İçerik
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekiline 01.04.2005 tarihli oturumda delillerini ibraz etmesi ve delillerinin davalı vekiline tebliği içinde masrafı karşılaması için on günlük kesin süre verilmiş, davacı vekili verilen süre içinde delil listesini vermemiş takip eden 24.06.2004 tarihli oturumda delil listesini vermiştir. Kesin mehil delil listesi verilmesine ilişkindir. Tanık listesi verilmesi ve tanıklara davetiye çıkartılması konusunda kesin mehil söz konusu değildir. Davacı vekilinin 10 günlük süre içinde delil listesini vermesi halinde de duruşma gününe kadar delillerinin toplanmasına ilişkin bir işlem yapılmayacaktır. Kesin mehilin amacı davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlamaktır. Davacı vekilinin ertelenmeye neden olmadan delillerini sunması karşısında, kesin mehilden beklenen amaç gerçekleştiğinden, tanıklarının dinlenmesi konusunda verilecek ara kararına göre işlem yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 16.03.2005