AVUKATLIK ÜCRETİ RÜÇHAN HAKKI SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ
23. Hukuk Dairesi 2011/4374 E., 2011/2875 K.

AVUKATLIK ÜCRETİ RÜÇHAN HAKKI SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ
 
      www.neohukuk.net
 
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU[ Madde 138 ]
1136 S. AVUKATLIK KANUNU [ Madde 166 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunanlar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Şikayetçi, dava dışı borçlunun alacaklı olduğu icra dosyasına yatan para için davalı Şakir'in vekili olarak yaptığı takip sonucunda haciz konulduğunu, ancak sıra cetveli hazırlanırken dosya alacaklısının kendisini azletmesi nedeniyle alması gereken vekalet ücretinin hiç ayrılmadığını, vekalet ücreti alacağının mahkeme kararıyla hüküm altına alındığını ve avukatlık ücretinin rüçhanlı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.

Şikayet olunanlar vekilleri, şikayetin reddini istemişlerdir.

İcra Mahkemesince, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçi ile dava dışı Hüseyin arasında vekalet ilişkisinin bulunduğu, ancak haksız azil nedeniyle sıra cetvelinde vekalet ücreti için pay ayrılmadığı, şikayetçinin alacağının mahkeme kararına dayalı vekalet ücreti alacağı olup, rüçhanlı olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline, davacının 34.856,72 TL alacağının 1. sırada yer alacak şekilde yeniden sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunanlar vekilleri temyiz etmiştir.

Avukatlık Kanunu'nun 166/2. maddesine göre avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği ve kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkına haizdir. Rüçhan hakkı, vekaletnamenin düzenleme tarihine, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır.

İcra ve İflas Kanunu'nun 138/3. maddesi gereğince; vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir.

Şikayetçi avukat, dava dışı borçlunun alacaklı olduğu icra dosyasında yaptığı takip sonucu dosyaya paylaşıma konu 28.068.12 TL para yatmış olup, vekilin azledilmesi nedeniyle şikayetçiye vekalet ücreti ödenmemiştir. Şikayetçi vekalet ücretinin tahsili için açtığı dava sonucunda verilen mahkeme ilamına dayanarak dava dışı borçlu aleyhine şikayet olunanlardan sonra takip yapmıştır. Paylaşıma konu paradan öncelikle, şikayetçi avukatın icra takibi nedeniyle alması gereken nispi vekalet ücretinin hesap edilerek verilmesi gerekir (İİK m. 138/3). İcra dosyasındaki nispi vekalet ücreti verildikten sonra artan paranın sıra cetvelinde yer alan diğer alacaklılara haciz tarihleri ve şikayetçi açısından İİK'nın 100. maddesi koşullarının bulunup bulunmadığı da gözetilerek dağıtılması gerekirken, yanılgılı gerekçeyle tamamının şikayetçiye verilmesi doğru değildir.

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayet olunanlar vekillerinin temyiz talebinin kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 27.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.