Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/10086

K. 2005/13401

T. 21.6.2005
 
www.neohukuk.net

• TAPU İPTAL VE TESCİLİNE İLİŞKİN İLAM ( Taşınmazın Aynı İle İlgili Bulunduğundan H.U.M.K.’nun 443/4.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmadığı )

• TAŞINMAZIN AYNI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Tapu İptal Ve Tesciline İlişkin İlam - H.U.M.K.’nun 443/4.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmadığı )

VEKALET ÜCRETİ ( Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )

• EKLENTİ VE AYRINTILAR ( Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Avukatlık Ücreti De Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )

1086/m.443/4

ÖZET : Takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.’nun 443/4.maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz. O halde, şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.’nun 443/4.maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz. O halde, şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.Kabule göre de; Mahkemece evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına rağmen lehine vekalet ücretine karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.