ŞİKAYET DAVASI- MUACCELİYET İHBARININ İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESİNE TEBLİĞ OLUNMADIĞI- İCRA TAKİBİNİN DE İHTARNAME YERİNE GEÇMEYECEĞİ- BORÇLUYA NOTER KANALI İLE HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMEDEN İCRA TAKİBİNE GEÇİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

                                www.neohukuk.net
Tarih 13.02.2012
Esas No 2011/17435
Karar No 2012/3127

- ŞİKAYET DAVASI- MUACCELİYET İHBARININ İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESİNE TEBLİĞ OLUNMADIĞI- İCRA TAKİBİNİN DE İHTARNAME YERİNE GEÇMEYECEĞİ- BORÇLUYA NOTER KANALI İLE HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMEDEN İCRA TAKİBİNE GEÇİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Özet

TAŞINMAZ MALİKİNE MUACCELİYET İHBARININ İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESİNE TEBLİĞ OLUNMADIĞI, FARKLI BİR ADRESE ÇIKARILAN TEBLİGATIN İSE, BİLA TEBLİĞ İADE OLUNDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. BU DURUMDA, BORÇLUYA NOTER KANALI İLE HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMEDEN 6 ÖRNEK İCRA EMRİ İLE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİNE GEÇİLMESİ YASANIN EMREDİCİ HÜKMÜNE AYKIRI OLUP, ANILAN MADDEDEKİ YASAL KOŞULLARIN OLUŞMADIĞI; AYNI KONU DAHA ÖNCE MAHKEME KARARI İLE İPTALİNE KARAR VERİLEN İCRA TAKİBİNİN DE İHTARNAME YERİNE GEÇMEYECEĞİ DE DEĞERLENDİRİLEREK, BORÇLUNUN SAİR İTİRAZ VE ŞİKAYET NEDENLERİ İNCELENEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

DAVA VE KARAR: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;ipoteğin, üçüncü kişiye ait taşınmaz üzerinde bulunduğu hallerde, alacaklı bankanın, hesap özetini, tazmin talebini veya ödeme ihtarını sadece kredi borçlusuna göndermesi yeterli olup, bu belgelerin ayrıca taşınmaz maliki üçüncü kişiye de gönderilmesi zorunlu değildir.

Kural olarak alacağın muacceliyetinin, ihbarın yapılmasına bağlı olduğu durumlarda, alacaklının hem asıl borçluya hem de borçtan kişisel olarak sorumlu olmayan ipotekle taşınmaz malikine, muacceliyet ihbarında bulunması zorunludur. Muacceliyet ihbarında bulunulmadan icra takibine geçilemez (TMK'nun 887. maddesi).