HAKKANİYET İLKESİ DİKKATE ALINARAK DAHA UYGUN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ GEREĞİ - ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUKLARIN BABANIN VELAYETİNE BIRAKILMASININ KANUNA AYKIRILIĞI TAZMİNAT DAVASI

T.C.
Yargıtay                              www.neohukuk.net

Hukuk Dairesi 2


Tarih 18.03.2002
Esas No 2002/2832
Karar No 2002/3872

TAZMİNAT DAVASI - HAKKANİYET İLKESİ DİKKATE ALINARAK DAHA UYGUN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ GEREĞİ - ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUKLARIN BABANIN VELAYETİNE BIRAKILMASININ KANUNA AYKIRILIĞI

Türk Kanunu Medenisi (TKM) (MÜLGA KANUN NO: 4721/1028) (743): MADDE 4\MADDE 143

Özet
Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Medeni Kanunun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun maddi ve manevi tazminat taktiri gerekir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1-Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Medeni Kanunun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun maddi (MK.143/1) ve manevi (MK.143/2) tazminat taktiri gerekir. Bu yönün gözetilmemesi doğru değildir.

2-Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç 2.2.1993 doğumlu Muhammet ile 27.3.1994 doğumlu Zeynep'in babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeplerle bozulmasına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi.