HISIMLARIN VE 3. ŞAHISLARIN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI VE KOŞULLARI Anneanne ve dedenin küçükle kişisel ilişki kurulmasını isteme hakları yeni Türk Medeni Kanununun 325. maddesinde kanuni bir hak olarak da tanınmıştır
T.C.
Yargıtay                           www.neohukuk.net

Hukuk Dairesi 2


Tarih 01.04.2003
Esas No 2003/1841
Karar No 2003/4624

HISIMLARIN VE 3. ŞAHISLARIN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI VE KOŞULLARI

Türk Medeni Kanunu (TMK) (YÜR. TAR.: 01.01.2002) (4721): MADDE 325

Özet
ÖZET : Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir.Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır.


İçerik
(4721 S. K. m. 325)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden davacılar vekili Av. Y..... geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Büyükbaba ve anneanne küçük Tuana ile kişisel ilişki düzenlenmesini istemişlerdir. Mahkemece çelişkili raporlar ve küçüğün beyanı esas alınarak dava reddedilmiş ise de; Anneanne ve dedenin küçükle kişisel ilişki kurulmasını isteme hakları yeni Türk Medeni Kanununun 325. maddesinde kanuni bir hak olarak da tanınmıştır. O halde davacılarla küçük Tuana arasında uygun kişisel ilişki düzenlenmesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 275.000.000 lira vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacılara verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 01.04.2003