TAZMİNAT DAVASI - ALIŞ VERİŞ YAPILAN MARKETİN KAPISINDAN ÇIKARKEN ZEMİNİN ISLAK VE KAYGAN OLMASI NEDENİYLE KAYARAK DÜŞÜLMESİ SONUCU UĞRANILAN ZARAR - TÜKETİCİ KAVRAMI - GÖREVLİ MAHKEME
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13

                www.neohukuk.net
Tarih 14.01.2011
Esas No 2010/4697
Karar No 2011/274

- TAZMİNAT DAVASI - ALIŞ VERİŞ YAPILAN MARKETİN KAPISINDAN ÇIKARKEN ZEMİNİN ISLAK VE KAYGAN OLMASI NEDENİYLE KAYARAK DÜŞÜLMESİ SONUCU UĞRANILAN ZARAR - TÜKETİCİ KAVRAMI - GÖREVLİ MAHKEME

Özet

 OLAYDA, TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA KALDIĞINA GÖRE DAVAYA BAKMAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR. GÖREVLE İLGİLİ DÜZENLEMELER KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP TARAFLAR İLERİ SÜRMESE DAHİ YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA RESEN GÖZETİLİR. GÖREVLE İLGİLİ HUSUSLARDA KAZANILMIŞ HAK DA SÖZ KONUSU OLMAZ. BU DURUMDA MAHKEMECE M…'DE AYRI BİR TÜKETİCİ MAHKEMESİ VARSA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ, AYRI BİR TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN BULUNMAMASI HALİNDE İSE DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat Mustafa Göncü ile davacı M. Beşir E. ve vekili avukat Özge Korkmaz’ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalıya ait marketten alış veriş yaptığını, marketin kapısından çıkarken zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle kayarak düştüğünü, ayağının kırıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle şimdilik toplam 10.750 YTL maddi ve 20.000 YTL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu esas alınarak 9.738.32 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, seri görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı ile davalı arasında satış sözleşmesi olduğu ve sözleşmenin ifası esnasında davacının yaralandığı iddiası ile bu dava açıldığından 4077 sayılı yasa kapsamında sözleşme ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.

4077 sayılı Yasanın 23. maddesinde bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak da söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece Mersin'de ayrı bir tüketici mahkemesi varsa görevsizlik kararı verilmesi, ayrı bir tüketici mahkemesinin bulunmaması halinde ise davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.