5521 S. KANUN M. 8/SON İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARAR,KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 14.07.2010
Esas No 2010/9-334
Karar No 2010/393

5521 S. KANUN M. 8/SON İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARAR,KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR
 
 
               www.neohukuk.net
İçerik

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozulması üzerine direnme yoluyla; Çerkezköy 1.Asliye Hukuk Mahkemesinden (İş Mahkemesi sıfatıyla) verilen 28.09.2009 gün ve 354 E. - 687 K. sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 17.02.2010 gün, 2010/9-71 Esas, 2010/87 Karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
 
KARAR
Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir.
Hukuk Genel Kurulu'ndaki görüşmede, işin esasına geçilmeden önce, iş mahkemesi sıfatıyla verilen direnme kararı üzerine Hukuk Genel Kurulu kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulmasının mümkün olup olmadığı ön sorun olarak incelenmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8/son maddesi uyarınca, İş Mahkemelerince verilen kararlara ve buna bağlı Yargıtay ilamına karşı karar düzeltme yolu kapalıdır.
Yerel mahkemece, gerek bozma öncesi verilen karar ve gerekse direnme kararı asliye hukuk mahkemesince "İş mahkemesi sıfatıyla" verilmiştir.
Şu durumda, iş mahkemesi kararına ve buna bağlı Yargıtay ilamına karşı karar düzeltme yolu kapalı olduğundan direnme üzerine verilen Hukuk Genel Kurulu kararına karşı karar düzeltme istenemez.
O halde, karar düzeltme istemine ilişkin dilekçenin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme istemine ilişkin dilekçesinin REDDİNE, 14.07.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.